Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-09
Data wydania:2007-12-20
Data wejscia w życie:2008-01-24
Data obowiązywania:2008-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 2008


20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania niektórych kosztów wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób obliczania następujących kosztów wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) przejazdu cudzoziemca do granicy albo do granicy państwa, do którego cudzoziemiec się udaje lub zostaje doprowadzony, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa;

2) związanych z doprowadzeniem cudzoziemca;

3) pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;

4) pobrania odcisków linii papilarnych oraz wykonania fotografii zaliczanych do kosztów wydalenia. §

2. Koszty wydalenia cudzoziemca, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, oblicza się według wzoru: L (K × S) + D —————— + B + Z = W L gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: W — koszty wydalenia cudzoziemca, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, K — ilość przejechanych kilometrów, S — koszt eksploatacji pojazdu za kilometr przebiegu, ustalony w stawce maksymalnej dla danego rodzaju pojazdu, na podstawie przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania ———————

1)

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju, D — koszty podróży służbowej doprowadzających do granicy obliczane na podstawie przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju, B — koszt biletu lotniczego, kolejowego, autobusowego lub biletu na inny środek transportu, Z — koszt wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemca podczas przejazdu do granicy albo do granicy państwa, do którego cudzoziemiec się udaje lub zostaje doprowadzony, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa, — liczba osób doprowadzanych.

§

3. Koszty pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia określa się w formie ryczałtu w wysokości:

1) 25 zł za jeden dzień pobytu w strzeżonym ośrodku;

2) 40 zł za jeden dzień pobytu w areszcie w celu wydalenia. §

4. Koszty pobrania odcisków linii papilarnych oraz koszty wykonania fotografii określa się w formie ryczałtu w wysokości:

1) 1,95 zł za pobranie odcisków linii papilarnych;

2) 0,80 zł za sporządzenie fotografii. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr Nr 216, poz. 1604).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 2008 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.