Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 336 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-04-01
Data wydania:2008-03-28
Data wejscia w życie:2008-04-01
Data obowiązywania:2008-04-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 336 z 2008


Strona 1 z 267
336

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się pkt 33—44 w brzmieniu: „33) informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) — określa załącznik nr 36 do rozporządzenia; ———————

1)

34) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) — określa załącznik nr 37 do rozporządzenia;

35) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) — określa załącznik nr 38 do rozporządzenia;

36) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) — określa załącznik nr 39 do rozporządzenia;

37) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L) — określa załącznik nr 40 do rozporządzenia;

38) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) — określa załącznik nr 41 do rozporządzenia;

39) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) — określa załącznik nr 42 do rozporządzenia;

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

Dziennik Ustaw Nr 55                — 2962 —                Poz. 336


40) oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) — określa załącznik nr 43 do rozporządzenia;

41) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) — określa załącznik nr 44 do rozporządzenia;

42) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B) — określa załącznik nr 45 do rozporządzenia;

43) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z) — określa załącznik nr 46 do rozporządzenia;

44) informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) — określa załącznik nr 47 do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 29 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 34 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

5) dodaje się załączniki nr 36—47 do rozporządzenia, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 4—15 do niniejszego rozporządzenia. § 2.

1. Strukturę logiczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), dotyczącego uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. określa załącznik nr 16 do niniejszego rozporządzenia.

2. Strukturę logiczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), dotyczącego uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. określa załącznik nr 17 do niniejszego rozporządzenia. § 3.

1. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 37 i 38 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2008 r.

2. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 39—47 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2007 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 336 z 2008 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.