Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 520 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-05-16
Data wydania:2008-04-23
Data wejscia w życie:2008-05-31
Data obowiązywania:2008-05-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 520 z 2008


Strona 1 z 61

Dziennik Ustaw Nr 85                — 4712 —                Poz. 520


520

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2) Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po lp. 1243 dodaje się lp. 1244—1328 w brzmieniu:

„1244 1-metylo-2,4,5-trihydroksybenzen (CAS nr 1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene (CAS No 1124-09-0) i jego sole, w zastosowaniach jako sub- 1124-09-0) and its salts, when used as a substanstancja w farbach do włosów ce in hair dye products 1245 2,6-dihydroksy-4-metylopirydyna (CAS nr 2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine (CAS No 4664-16-8) i jej sole, w zastosowaniach jako sub- 4664-16-8) and its salts, when used as a substanstancja w farbach do włosów ce in hair dye products 5-hydroksy-1,4-benzodioksan (CAS nr 10288-36-5) 5-Hydroxy-1,4-benzodioxane (CAS No 10288-36-5) i jego sole, w zastosowaniach jako substancja w far- and its salts, when used as a substance in hair dye bach do włosów products 3,4-metylenodioksyfenol (CAS nr 533-31-3) i jego 3,4-Methylenedioxyphenol (CAS No 533-31-3) sole, w zastosowaniach jako substancja w far- and its salts, when used as a substance in hair bach do włosów dye products 3,4-metylenodioksyanilina (CAS nr 14268-66-7) 3,4-Methylenedioxyaniline (CAS No 14268-66-7) i jej sole, w zastosowaniach jako substancja and its salts, when used as a substance in hair w farbach do włosów dye products Hydroksypirydynon (CAS nr 822-89-9) i jego sole, Hydroxypyridinone (CAS No 822-89-9) and its w zastosowaniach jako substancja w farbach do salts, when used as a substance in hair dye włosów products 3-nitro-4-aminofenoksyetanol (CAS nr 50982-74-6) 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (CAS No i jego sole, w zastosowaniach jako substancja 50982-74-6) and its salts, when used as a subw farbach do włosów stance in hair dye products

1246

1247

1248

1249

1250

———————

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Komisji 2007/17/WE z dnia 22 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników III i VI do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 82 z 23.03.2007, str. 27), dyrektywy Komisji 2007/22/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników IV i VI ze względu na postęp techniczny (Dz. Urz. UE L 101 z 18.04.2007, str. 11), dyrektywy Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (Dz. Urz. UE L 226 z 30.08.2007, str. 19), dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 226 z 30.08.2007, str. 21), sprostowania do dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2007, str. 44) oraz dyrektywy Komisji 2007/67/WE z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 305 z 23.11.2007, str. 22).

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 213, poz. 2158.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593 oraz z 2007 r. Nr 47, poz. 316, Nr 107, poz. 743 i Nr 207, poz. 1504.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 520 z 2008 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.