Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-07
Data wydania:2008-11-21
Data wejscia w życie:2009-01-22
Data obowiązywania:2009-01-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 1                — 8 —                Poz. 2


2

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 1. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419) w art. 42:


1) w ust. 2 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: „5b) w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych;”;

2) po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu: „9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 5b.

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz zabezpieczenie przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach, a także zachowanie dyscypliny finansów publicznych.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20092009-01-07

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20092009-01-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20092009-01-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20092009-01-07

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20092009-01-07

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20092009-01-07

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.