Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1050 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-13
Data wydania:2009-07-01
Data wejscia w życie:2009-08-28
Data obowiązywania:2009-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1050 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 127                — 9151 —                Poz. 1050


1050

USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Art. 1. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:


1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. Za zgodą banku zrzeszającego banki spółdzielcze mogą wykonywać czynności bankowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 7 i 10 ustawy — Prawo bankowe.”;

2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Za zgodą banku zrzeszającego banki spółdzielcze mogą wykonywać czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy — Prawo bankowe.”; ———————

1)

3) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 13.

1. Oświadczenie woli w imieniu banku spółdzielczego składają 2 członkowie zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik lub 2 pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez zarząd, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Oświadczenie woli w imieniu banku spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy — Prawo bankowe, składa członek zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez zarząd.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 52, poz. 344 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1050 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1056 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1055 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1054 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1053 z 20092009-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1052 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1051 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1049 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodoatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokół III)

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1048 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1047 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1046 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1045 z 20092009-08-13

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 174

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-20 poz. 1069

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.