Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1066 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz przeprowadzania konkursu na to stanowisko

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-14
Data wydania:2009-07-31
Data wejscia w życie:2009-08-29
Data obowiązywania:2009-08-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1066 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 129                — 9510 —                Poz. 1066


1066

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz przeprowadzania konkursu na to stanowisko Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zwanego dalej „Instytutem”, oraz warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu, w szczególności sposób ogłaszania konkursu, skład i zadania komisji konkursowej oraz sposób wyłaniania kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu. §

2. O stanowisko Dyrektora Instytutu może ubiegać się osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie;

2) posiada udokumentowaną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego w sposób określony w przepisach o służbie zagranicznej;

3) posiada obywatelstwo polskie;

4) korzysta z pełni praw publicznych;

5) posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;

6) posiada znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz liczący się dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. §

3. Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu zarządza minister właściwy do spraw zagranicznych, zwany dalej „ministrem”, co najmniej na 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego Dyrektora Instytutu lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym powstała inna przyczyna powołania Dyrektora Instytutu. § 4.

1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Instytutu zamieszcza się niezwłocznie na stronie internetowej Instytutu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „ministerstwem”, na ———————

1)

stronach internetowych polskich placówek zagranicznych, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu oraz ministerstwa.

2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Instytutu zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;

2) informację o wymaganiach określonych w § 2;

3) kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie predyspozycji i umiejętności kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu;

4) informację o dokumentach i oświadczeniach potwierdzających spełnienie wymagań, określonych w § 2;

5) informację o sposobie, terminie oraz miejscu składania zgłoszeń.

3. Termin składania zgłoszeń i oświadczeń nie może być krótszy niż 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie. § 5.

1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu minister powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi pięciu członków, w tym:

1) dwóch przedstawicieli Instytutu, zatrudnionych w nim w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazanych przez Radę Instytutu;

2) trzech przedstawicieli ministra.

2. Minister wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej spośród jej członków.

3. Rada Instytutu wskazuje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie. §

6. Zadaniem komisji konkursowej jest:

1) sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości zgłoszeń;

2) dopuszczenie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie do konkursu;

3) przeprowadzenie konkursu, a w szczególności zapewnienie jego prawidłowego przebiegu. § 7.

1. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach.

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1066 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1069 z 20092009-08-14

  Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1068 z 20092009-08-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1067 z 20092009-08-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1065 z 20092009-08-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1063 z 20092009-08-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1061 z 20092009-08-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Stąporkowa w województwie świętokrzyskim

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1060 z 20092009-08-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Jordanów w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1059 z 20092009-08-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1058 z 20092009-08-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.