Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1102 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-21
Data wydania:2009-08-18
Data wejscia w życie:2009-08-21
Data obowiązywania:2009-08-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1102 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 133                — 9726 —                Poz. 1102


1102

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych Na podstawie art. 31m ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Agencji Oceny Technologii Medycznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: w z. J. Szulc ———————

1)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. (poz. 1102)

STATUT AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH §

1. Agencja Oceny Technologii Medycznych, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) oraz niniejszego statutu. §

2. W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia;

2) Wydział Oceny Technologii Medycznych;

3) Wydział Spraw Pracowniczych;

4) Biuro Księgowości;

5) Biuro Prezesa;

6) Biuro Obsługi Rady Konsultacyjnej;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. ———————

1)

§ 3.

1. Prezesa Agencji, w razie jego nieobecności, zastępuje zastępca Prezesa Agencji.

2. Prezesowi Agencji bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne, o których mowa w § 2 pkt 1 i

2.

3. Zastępcy Prezesa Agencji bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne, o których mowa w § 2 pkt 3—10. § 4.

1. Do zadań zastępcy Prezesa Agencji należy:

1) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych;

2) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;

3) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;

4) występowanie do Prezesa Agencji z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;

5) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Agencji;

6) wykonywanie innych poleceń Prezesa Agencji.

2. Zastępca Prezesa Agencji reprezentuje Agencję na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Prezesa Agencji upoważnienia. §

5. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2, ich wewnętrzną organizację oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Agencji.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1102 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1103 z 20092009-08-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1101 z 20092009-08-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1100 z 20092009-08-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1099 z 20092009-08-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1098 z 20092009-08-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanym w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1097 z 20092009-08-21

  Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1096 z 20092009-08-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1095 z 20092009-08-21

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1094 z 20092009-08-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1093 z 20092009-08-21

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Legislacja UE z 2004-11-04 nr 330 poz. 4

  2004/710/WE:Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych (...)

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 626

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.