Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1213 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-15
Data wydania:2009-08-26
Data wejscia w życie:2009-10-01
Data obowiązywania:2009-09-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1213 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 150                — 11609 —                Poz. 1213


1213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838) wprowadza się następujące zmiany: ———————

1)

1) w § 2: a) w pkt 1 uchyla się lit. a, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie: a) grafika, b) malarstwo, c) reżyseria, d) rzeźba, e) teologia.”;

2) w załączniku do rozporządzenia po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a) bezpieczeństwo i higiena pracy;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1213 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1216 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1215 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1214 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1212 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1211 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1210 z 20092009-09-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

zamów dokument

Porady prawne

 • Ukończenie studiów i składki ZUS

  Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 roku życia wykonujący umowę zlecenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym (...)

 • Lojalka w zamian za pokrycie kosztów szkolenia

  W umowie lojalnościowej określa się czas, jaki pracownik zobowiązuje się przepracować w firmie. Czy czas ten liczy się od momentu podpisania umowy, czy od momentu zakończenia (...)

 • Definicja studiów wyższych

  W jaki sposób należy definiować pojęcie studiów wyższych?

 • Definicja końca roku studiów

  Problem dotyczy definicji końca roku szkolnego w aspekcie odroczenia służby wojskowej. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony jednym z powodów odroczenia służby (...)

 • Rozwód a zmiana nazwiska w dyplomie

  W tym roku uzyskałam rozwód. Niestety w momencie ukończenia studiów nosiłam nazwisko byłego męża. Obecnie powróciłam do swojego panieńskiego nazwiska. Czy istnieje (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-17 poz. 958

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-10 poz. 933

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-22 poz. 1365

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-23 poz. 1880

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 479

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.