Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1325 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratorów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-09
Data wydania:2009-10-07
Data wejscia w życie:2009-11-09
Data obowiązywania:2009-10-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1325 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 168                — 12725 —                Poz. 1325


1325

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. Nr 164, poz. 1169) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w wydziałach kuratorium mogą być tworzone oddziały.”, ———————

1)

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego pracę kuratorium należy tak zorganizować, aby:

1) pracownicy przeprowadzający ewaluacje w szkołach lub placówkach nie wykonywali innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego,

2) pracownicy przeprowadzający kontrole w szkołach lub placówkach nie wykonywali innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego,

3) szkoły i placówki, w których będzie przeprowadzana ewaluacja lub kontrola, przydzielane były pracownikom każdorazowo w sposób losowy.”;

2) w § 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Szczegółową organizację oraz tryb pracy kuratorium, w tym jego delegatur, określa regulamin kuratorium ustalony przez kuratora oświaty i zatwierdzony przez wojewodę.”, b) uchyla się ust.

5. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1325 z 2009 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Etapy tworzenia spółki akcyjnej

  Jakie są etapy tworzenia spółki akcyjnej?

 • Koniec I semestru w szkole podstawowej

  Jaką datę przyjmuje się jako koniec I semestru w roku szkolnym 2005/2006 w szkole podstawowej? Proszę podać podstawę prawną.

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt (...)

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-21 poz. 245

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw z 1987-10-23 poz. 175

  Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-08 poz. 325

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-04 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.