Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1362 z 2009 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-21
Data wydania:2009-10-02
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-10-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1362 z 2009 - Strona 3


Strona 3 z 55

Dziennik Ustaw Nr 175                — 13430 —                Poz. 1362


sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem finansują w całości ośrodki pomocy społecznej.”, b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20, finansuje w całości budżet państwa.”;


4) w art. 18 ust. 5 i 5a otrzymują brzmienie: „5. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem stanowi kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalona według odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust.

9. 5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota świadczenia pielęgnacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 9.”. Art. 139. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.”;

2) w art. 87 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalona według przepisów o po-

mocy społecznej, kwota świadczenia pielęgnacyjnego określonego w przepisach o świadczeniach rodzinnych oraz do: pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających zastępcze formy służby wojskowej, a także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.”;

3) w art. 139 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;”. Art. 140. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, z późn. zm.e)) uchyla się art.

64. Art. 141. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.f)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) „osobie bezdomnej wychodzącej z bezdomności” — rozumie się przez to osobę objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami o pomocy społecznej;”;

2) w art. 9: a) w ust. 1: — pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;”, ———————

e)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208, poz. 1763, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.

177. f) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37 i Nr 19, poz. 177.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1362 z 2009 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1361 z 20092009-10-21

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1360 z 20092009-10-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1359 z 20092009-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1358 z 20092009-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1357 z 20092009-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Tuszyn w województwie łódzkim

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-11 poz. 1056

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-07 poz. 590

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1542

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.