Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 101 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-05
Data wydania:2009-01-09
Data wejscia w życie:2009-02-20
Data obowiązywania:2009-02-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 101 z 2009


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 19                — 2117 —                Poz. 101


101

USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi1)

2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej.


2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:

1) koncesji na roboty budowlane — wyłącznie prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy;

2) koncesji na usługi — wyłącznie prawo do korzystania z usługi albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy.

3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) zainteresowanym podmiocie — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub grupę takich podmiotów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;

2) koncesjonariuszu — należy przez to rozumieć zainteresowany podmiot, z którym zawarto umowę koncesji;

3) kandydacie — należy przez to rozumieć zainteresowany podmiot, który złożył wniosek o zawarcie umowy koncesji;

4) oferencie — należy przez to rozumieć zainteresowany podmiot, który złożył ofertę; ———————

1)

5) robotach budowlanych — należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;

6) dostawach — należy przez to rozumieć dostawy w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;

7) usługach — należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;

8) koncesjodawcy — należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 3, lub grupę takich podmiotów obowiązaną do stosowania ustawy;

9) postępowaniu o zawarcie umowy koncesji — należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, którego celem jest dokonanie przez koncesjodawcę wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Art. 3. Ustawę stosuje się do zawierania umowy koncesji przez:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

3) państwowe jednostki budżetowe, państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych;

4) inne niż wymienione w pkt 1—3 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz: a) finansowane są w ponad 50 % przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub b) których zarząd podlega nadzorowi ze strony podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub c) w których ponad połowa członków organu zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2;

5) inne niż wymienione w pkt 1—4 podmioty, które ustanowione zostały w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego, posiadają osobowość prawną oraz: a) finansowane są w ponad 50 % przez podmioty, o których mowa w pkt 4, lub

2)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. L 134 z 30.04.2004, str. 114). Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych i ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 101 z 2009 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-13 poz. 311

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

 • Komunikat UE z 2010-02-24 nr 46 poz. 128

  Udzielanie niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***IRezolucja legislacyjna (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-24 nr 46 poz. 128

  P6_TC1-COD(2007)0280Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2009/…/WE (...)

 • Komunikat UE z 2008-04-12 nr 92 poz. 2

  Sprawa C-412/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom (...)

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-14 poz. 1122

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.