Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1513 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-25
Data wydania:2009-11-18
Data wejscia w życie:2009-12-01
Data obowiązywania:2009-11-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1513 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 196                — 14494 —                Poz. 1513


1513

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Osobom wchodzącym w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanej dalej „Radą”, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady w wysokości:

1) 4,5-krotności — w przypadku przewodniczącego Rady,

2) 3-krotności — w przypadku pozostałych członków Rady — przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwar———————

1)

tym kwartale roku poprzedzającego rok obrotowy, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2009 r.2)

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zakres spraw objętych niniejszym rozporządzeniem był dotychczas uregulowany zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (M. P. Nr 29, poz. 342).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1513 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1520 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1519 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1518 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1517 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1516 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1515 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1514 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1512 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania i zapewniania właściwego stanu technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1511 z 20092009-11-25

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-06 poz. 1101

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-06 poz. 943

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-23 poz. 1507

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-05 poz. 308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-16 poz. 51

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.