Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 10 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-09
Data wydania:2008-12-31
Data wejscia w życie:2009-01-09
Data obowiązywania:2009-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 10 z 2009


Strona 1 z 63

Dziennik Ustaw Nr 2                — 43 —                Poz. 10


10

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) strukturę logiczną zgłoszeń składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy zgłoszeń. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) formacie danych XML (XSD) — rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);

2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) — rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) — rozumie się przez to protokół szyfrujący określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) — rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) — rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego — rozumie się przez to strukturę logiczną określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini———————

1)

strów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651);

7) urzędowym poświadczeniu odbioru — rozumie się przez to urzędowe poświadczenie określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt

6. § 3.

1. Do określenia struktury logicznej zgłoszeń stosuje się format danych XML.

2. Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę logiczną zgłoszeń jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. §

4. Zgłoszenia są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL). §

5. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 6.

1. Zgłoszenia są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)).

2. Sposób opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. §

7. Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

3)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1318.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 10 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 20092009-01-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 8 z 20092009-01-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ładzice w województwie łódzkim

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-28 poz. 753

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-05 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1768

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-28 poz. 1083

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.