Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1627 z 2009 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-12-11
Data wydania:2009-11-30
Data wejscia w życie:2009-12-11
Data obowiązywania:2009-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1627 z 2009 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 210                — 16435 —                Poz. 1627


§ 6.

1. Członek ochotniczej straży pożarnej lub podmiot kierujący na badania, który nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia, o którym mowa w § 2 ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, może wystąpić do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza, który je wydał, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownych badań.


2. Lekarz, za którego pośrednictwem wnoszony jest wniosek, przekazuje go niezwłocznie, wraz z dokumentacją badań, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

3. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na siedzibę podmiotu kierującego na badania. Ponowne badania przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa

w ust.

1. Orzeczenie wydane w wyniku ponownych badań jest ostateczne. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: E. Kopacz

———————

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. Nr 10, poz. 48), które utraciło moc z dniem 25 września 2008 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. (poz. 1627)

ZAKRES OKRESOWYCH BEZPŁATNYCH BADA¡ LEKARSKICH CZŁONKA OCHOTNICZEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1627 z 2009 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1629 z 20092009-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1628 z 20092009-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt K 4/08

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1626 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1625 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1624 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wymagań dotyczących roslin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1623 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1622 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1621 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1620 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1619 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1618 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1617 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1616 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1615 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1614 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1613 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1612 z 20092009-12-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-09 poz. 353

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-20 poz. 455

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1189

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.