Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 219 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-27
Data wydania:2009-02-12
Data wejscia w życie:2009-03-01
Data obowiązywania:2009-02-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 219 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 32                — 2760 —                Poz. 219


219

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa zwolnienia niektórych wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy oraz warunki i tryb ich stosowania oraz okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane. §

2. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2010 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy:

1) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, wymienione w załączniku do rozporządzenia;

2) wyprodukowane na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, jeżeli są zwolnione od akcyzy;

3) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, jeżeli są objęte zerową stawką akcyzy. § 3.

1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2010 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju z przeznaczeniem do zużycia na wystawach, targach, salo———————

1)

nach i imprezach o podobnym charakterze, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

1) są bezpłatnie otrzymywane;

2) są przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;

3) mogą być używane wyłącznie w celu reklamy i mają niską wartość jednostkową;

4) pod względem ich całkowitej wartości i ilości odpowiadają charakterowi wystawy, liczbie odwiedzających i wielkości udziału wystawcy;

5) nie mogą zostać wprowadzone do sprzedaży.

2. Organizator imprez, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć pisemne zawiadomienie o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie co najmniej 14 dni przed przywiezieniem tych wyrobów. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742, Nr 167, poz. 1750 i Nr 180, poz. 1871, z 2005 r. Nr 242, poz. 2040, z 2007 r. Nr 236, poz. 1739 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1309), które traci moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 219 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 252 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 251 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 250 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 249 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu kaucji

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 248 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 247 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 246 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy do samochodu osobowego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 245 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wypłaconej przez płatnika

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 244 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 243 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 242 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 241 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 240 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 239 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 238 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowanie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystywania zabezpieczenia generalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 237 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 236 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 235 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 234 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 233 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 232 z 20092009-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

zamów dokument

Porady prawne

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Zabezpieczenie generalne akcyzy

  Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza (...)

 • Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

  Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-27 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-30 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1817

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw z 2005-06-02 poz. 813

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.