Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 270 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-04
Data wydania:2009-02-12
Data wejscia w życie:2009-03-19
Data obowiązywania:2009-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 270 z 2009


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 34                — 3243 —                Poz. 270


270

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106 i Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady przydziału umundurowania dla pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanych dalej „pracownikami”, oraz okres jego zużycia;

2) wzory, kolory i normy umundurowania;

3) wzór odznaki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej „odznaką”;

4) szczegółowe zasady i sposób noszenia umundurowania i odznaki;

5) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za okresowe czyszczenie munduru;

6) stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych zadań. § 2.

1. Składniki umundurowania, okresy ich zużycia oraz normy umundurowania są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Składniki umundurowania, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w:

1) lp. 1, 2, 6—9, 11, 15 i 17, są wydawane pracownikowi bezpośrednio;

2) lp. 3—5 i 10, są szyte na miarę, a koszty ich szycia pokrywa się z budżetu właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

3. Pracownikowi wypłaca się równoważnik pieniężny na zakup składników umundurowania, o których mowa w lp. 12—14, 16 i 18—20 załącznika nr 1 do rozporządzenia. §

3. Przydział umundurowania następuje z dniem otrzymania przez pracownika upoważnienia do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej. ———————

1)

§ 4.

1. Okres zużycia składników umundurowania liczy się od dnia ich wydania pracownikowi.

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów nieświadczenia pracy przez pracownika, trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, innych niż okres korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

3. Składniki umundurowania nie podlegają zwrotowi po upływie okresu ich zużycia. §

5. Ponowny przydział poszczególnych składników umundurowania następuje z upływem okresu ich zużycia, chyba że okres ten upływa w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. § 6.

1. Jeżeli utrata lub zniszczenie składnika umundurowania nastąpiły przed upływem okresu jego zużycia, to nowy składnik umundurowania przysługuje:

1) bezpłatnie — jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z przyczyn niezależnych od pracownika, na wniosek pracownika zaopiniowany przez jego przełożonego;

2) odpłatnie — jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły w przypadkach innych niż określone w pkt 1, za zwrotem kwoty odpowiadającej wartości utraconego lub zniszczonego składnika umundurowania, obliczonej z uwzględnieniem okresu użytkowania tego składnika umundurowania.

2. Jeżeli przed upływem okresu zużycia składników umundurowania umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, umundurowanie przechodzi na własność pracownika za zwrotem kwoty odpowiadającej wartości umundurowania, obliczonej z uwzględnieniem okresu użytkowania składników tego umundurowania.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, powinna odpowiadać wartości składników umundurowania za okres odpowiednio od dnia utraty lub zniszczenia składnika umundurowania albo od dnia rozwiązania umowy o pracę — do dnia upływu okresu zużycia danego składnika umundurowania.

4. Z dniem przejścia pracownika na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę oraz w przypadku rozwiązania umowy o pracę na zasadach innych niż określone w ust. 2 umundurowanie przechodzi na własność tego pracownika bez zwrotu kwoty odpowiadającej jego wartości.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 270 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 272 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 271 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 269 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 268 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 267 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 266 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 264 z 20092009-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

zamów dokument

Porady prawne

 • Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

  W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we (...)

 • Adaptacja lokalu pod zakład fryzjerski

  Witam. Niedługo otwieram zakład fryzjerski. Lokal, który wynajmuję został wybudowany parę miesięcy temu. W jaki sposób powinienem zaadoptować go, by spełniał wszelkie (...)

 • Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas (...)

 • Zakaz ujawnienia przez PIP kto złożył skargę

  Złożyłem w Państwowej Inspekcji Pracy skargę na łamanie prawa pracy przez pracodawcę. Skarga dotyczy generalnego łamania prawa pracy w określonym zakresie ze wskazaniem (...)

 • Społeczna Inspekcja Pracy

  Chciałbym otrzymać informacje dotyczące społecznej inspekcji pracy: jakie posiada uprawnienia, obowiazki; czy istnieje przelicznik, ilu pracowników przypada na jednego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-30 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-07 poz. 1112

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 782

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowej organizacji Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1510

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-22 poz. 977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.