Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 292 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-10
Data wydania:2009-02-19
Data wejscia w życie:2009-03-25
Data obowiązywania:2009-03-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 292 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 37                — 3676 —                Poz. 292


292

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa sposób podziału środków finansowych w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej, zwanych dalej „środkami finansowymi”. § 2.

1. Ârodki finansowe dzieli się między Straż Graniczną i organy administracji celnej lub organy kontroli skarbowej w częściach równych.

2. Podziału środków finansowych dokonują organy wykonujące czynności egzekucyjne na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych. ———————

1)

3. Podziału środków finansowych dokonuje się na podstawie wykazu rzeczy dołączonego do prawomocnego orzeczenia o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa. § 3.

1. Ârodki finansowe przekazuje się na wyodrębnione rachunki bankowe właściwe dla funduszy motywacyjnych Straży Granicznej, organu administracji celnej lub organu kontroli skarbowej w terminie odprowadzenia na dochody budżetowe pozostałej części wpływów pochodzących z orzeczonego przepadku rzeczy.

2. Wpływ środków finansowych na wyodrębnione rachunki bankowe podmiotów, o których mowa w ust. 1, jest ewidencjonowany jako przychód właściwego funduszu motywacyjnego danego podmiotu. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna ———————

3)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 86, poz. 786), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 292 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 295 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 294 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 293 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wzoru formularza o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzoru przepustki dla członków załóg statków morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 291 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 290 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 289 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy spółek skonsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 288 z 20092009-03-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 287 z 20092009-03-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 286 z 20092009-03-10

  Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 786

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-15 poz. 120

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 401

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 855

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.