Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 306 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-13
Data wydania:2009-01-09
Data wejscia w życie:2010-01-01
Data obowiązywania:2009-03-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 306 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 39                — 3722 —                Poz. 306


306

USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.1)) uchyla się art. 36a. ———————


1)

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 306 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 322 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 321 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 320 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 319 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 318 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 317 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko Służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 316 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 315 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 314 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 313 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 312 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 311 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 310 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 309 z 20092009-03-13

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 308 z 20092009-03-13

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 307 z 20092009-03-13

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

zamów dokument

Porady prawne

 • Miejsce wyrobienia dowodu osobistego

  Musze wyrobić nowy dowód osobisty. Ostatnim miejscem zameldowania był Olsztyn. Teraz zamieszkuje na stale w Warszawie, ale bez zameldowania. Czy mogę wnioskować o wydanie (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Zameldowanie dziecka nowo narodzonego

  Czy zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się dwa razy? Raz w USC, a drugi raz w ewidencji ludności? Jeśli nie jest się ujawnionym w ewidencji ludności to czy jest to (...)

 • Zamieszkanie a pobyt stały

  Pojęcie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy określa Ustawa o ewidencji ludności w dowodach osobistych. Pojęcie adres zamieszkania określa kodeks cywilny, (...)

 • Wymeldowanie osoby zameldowanej

  Czy główny lokator ma prawo sam wymeldować wcześniej zameldowanego na czas nieokreślony?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.