Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 326 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-13
Data wydania:2009-03-09
Data wejscia w życie:2009-03-15
Data obowiązywania:2009-03-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 326 z 2009


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 40                — 3808 —                Poz. 326


326

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje roślin objętych płatnością uzupełniającą;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, w tym szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi rolnika lub przejmującemu gospodarstwo. § 2.

1. Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw są objęte następujące rodzaje roślin uprawiane w plonie głównym (grupa upraw podstawowych):

1) zboża;

2) rośliny oleiste — rzepak, rzepik, słonecznik i soja;

3) rośliny wysokobiałkowe — bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;

4) rośliny strączkowe — wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;

5) rośliny strączkowe pastewne;

6) orzechy — orzechy włoskie i leszczyna;

7) len włóknisty i oleisty;

8) konopie na włókno;

9) rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

10) rośliny motylkowate drobnonasienne;

11) rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;

12) trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;

13) mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone. ———————

1)

2. Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, zwaną dalej „płatnością zwierzęcą”, są objęte wszystkie rodzaje takich roślin, z wyłączeniem roślin, o których mowa w ust. 1 pkt

12.

3. Rodzaje roślin określone w ust. 1 pkt 1—5 i 10 obejmuje się płatnością uzupełniającą również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek. §

3. Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw orzechów przysługuje, w przypadku gdy liczba drzew orzechowych lub sadzonek tych drzew na hektar gruntów rolnych objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności jest nie mniejsza niż:

1) 200 — w przypadku leszczyny;

2) 75 — w przypadku orzecha włoskiego. §

4. Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie. §

5. Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12, przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2005, str. 4, z późn. zm.). § 6.

1. Płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli:

1) rolnik lub jego małżonek w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie;

2) na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, złożonego w 2006 r., rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni: a) trwałych użytków zielonych lub b) upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 326 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 330 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 329 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 328 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 327 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 325 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 324 z 20092009-03-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 323 z 20092009-03-13

  Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

zamów dokument

Porady prawne

 • Dopłaty uzupełniające dla rolników

  Posiadam 30 ha gospodarstwo rolne i od chwili wstąpienia Polski do UE otrzymuję dopłaty bezpośrednie, uzupełniające oraz rolnośrodowiskowe. W tym roku odnośnie dopłat (...)

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Niedotrzymanie warunków ugody pozasądowej

  Firma A sprzedała firmie B towar. Termin płatności już upłynął. Firma A dała namówić się firmie B na ugodę stanowiącą, że za 60% towaru firma B zapłaci w terminie (...)

 • Zwłoka z wypłatą świadczenia ZUS

  Jestem na zasiłku przedemerytalnym, pieniądze na konto powinienem dostać do 10 każdego miesiąca, niestety z tym jest różnie. Dzisiaj jest już 17 a ich nie ma, tak (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-22 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-13 poz. 1243

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.