Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 350 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-18
Data wydania:2009-03-16
Data wejscia w życie:2009-04-01
Data obowiązywania:2009-03-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 350 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 43                — 4122 —                Poz. 350


350

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie: „§

8. Stopy procentowe składek dla płatników, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, ustala się jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do której został zakwalifikowany płatnik, oraz indywidualnego wskaźnika korygującego, wynoszącego:

1) 0,5 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

2) 0,6 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności; ———————

1)

3) 0,7 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

4) 0,8 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

5) 0,9 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

6) 1,1 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

7) 1,2 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

8) 1,3 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

9) 1,4 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

10) 1,5 — jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;

11) 1,0 — w pozostałych przypadkach.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

2)

3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz.

120. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720, z 2006 r. Nr 42, poz. 283, z 2007 r. Nr 117, poz. 812 i Nr 195, poz. 1408 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 436.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 350 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 353 z 20092009-03-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 352 z 20092009-03-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 351 z 20092009-03-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 349 z 20092009-03-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 348 z 20092009-03-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych Świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 347 z 20092009-03-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 346 z 20092009-03-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 345 z 20092009-03-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-23 poz. 1408

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1720

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-31 poz. 304

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1692

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-16 poz. 285

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.