Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 385 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-24
Data wydania:2009-03-13
Data wejscia w życie:2009-04-08
Data obowiązywania:2009-03-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 385 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 47                — 4413 —                Poz. 385


385

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 66, poz. 613 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 839) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4: a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) kierowania osób przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej do odbywania szkolenia (kursu) w celu uzyskania przez nie kwalifikacji przydatnych w wojsku,”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) kadrowe zabezpieczenie potrzeb uzupełnieniowych jednostek wojskowych, w tym: a) prowadzenie promocji zawodowej służby wojskowej, b) koordynowanie prac wojskowych komend uzupełnień związanych z rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej;”, c) w pkt 7: — lit. a—c otrzymują brzmienie: „a) współudział w powoływaniu wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, ustalaniu wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz jej przeprowadzaniu, sprawowanie kontroli prowadzenia kwalifikacji wojskowej realizowanej przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie oraz wojskowych komendantów uzupełnień lub ich przedstawicieli, a także sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości i wyników kwalifikacji wojskowej, b) planowanie i nadzór nad realizacją przez wojskowe komendy uzupełnień pozyskiwania i naboru kandydatów do czynnej służby wojskowej, ———————

1)

c) wykonywanie zadań w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności: — sporządzanie analiz stanu zasobów, — udział w organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,”, — lit. j otrzymuje brzmienie: „j) udział w planowaniu w czasie pokoju przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na obszarze województwa oraz prowadzenia dokumentacji na potrzeby tej kwalifikacji;”;

2) w § 5: a) w pkt 2: — lit. a—d otrzymują brzmienie: „a) uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, b) nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej, c) kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej, d) wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,”, — lit. f i g otrzymują brzmienie: „f) orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego), g) przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,”, — po lit. m dodaje się lit. n i o w brzmieniu: „n) przygotowanie do rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej oraz prowadzenie działań związanych z jej promocją,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 385 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 387 z 20092009-03-24

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 386 z 20092009-03-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 384 z 20092009-03-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

  Pracownik otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe na okres 1 miesiąca. Kto wypłaci mu wynagrodzenie i w jakiej kwocie? Jakie przepisy to regulują?

 • Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

  Odsłużyłem wojsko dawno temu, teraz jestem podoficerem rezerwy. Obecnie przebywam za granicą na stałe. Mam tu firmę i pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżając z kraju nie (...)

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

  Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1461

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-27 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-18 poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 490

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.