Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 386 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-24
Data wydania:2009-03-04
Data wejscia w życie:2009-04-08
Data obowiązywania:2009-03-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 386 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 47                — 4415 —                Poz. 386


386

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. Nr 191, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 153, poz. 1282) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12.

1. W zagranicznej podróży służbowej termin i miejsce wykonywania przez policjanta czynności służbowych poza granicami kraju określa polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej wydane przez:

1) Komendanta Głównego Policji — w stosunku do policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, komendantów wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendantów szkół policyjnych;

2) komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji — w stosunku do podległych policjantów;

3) Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub komendanta szkoły policyjnej — w stosunku do podległych policjantów. ———————

1)

2. Jeżeli przemawiają za tym cel wyjazdu lub inne szczególne względy, polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej w stosunku do policjantów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może wydać bezpośrednio Komendant Główny Policji.

3. Czas zagranicznej podróży służbowej liczy się:

1) od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju — jeśli jest odbywana drogą lądową;

2) od chwili startu samolotu z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju — jeśli jest odbywana drogą lotniczą;

3) od chwili wyjścia statku z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku w drodze powrotnej do portu polskiego — jeśli jest odbywana drogą morską.

4. Jeżeli przekroczenie granicy państwowej odbywa się poza miejscowością stanowiącą stałe miejsce pełnienia służby, za czas podróży od tej miejscowości do miejsca przekroczenia granicy i z powrotem policjantowi przysługują należności na warunkach określonych w § 1—8 i 10.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 386 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 387 z 20092009-03-24

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 385 z 20092009-03-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 384 z 20092009-03-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty

zamów dokument

Porady prawne

 • Ewidencja czasu pracy

  Czy w karcie ewidencji czasu pracy należy zaznaczać delegacje - czy wliczać je do czasu pracy?

 • Wysokość diet za podróże służbowe

  Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem (...)

 • Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

  Prowadzę działalność jednoosobową i wykonuję usługi za granicą Polski, ale dla polskiej firmy z siedzibą w Polsce. Czy mam prawo wystawiać sobie delegację zagraniczną, (...)

 • Wykonywanie obowiązków pracowniczych

  Kiedy można odmówić wyjazdu w delegacje - np na konferencje?

 • Zagraniczna podróż służbowa

  Pracownik firmy transportowej delegowany jest w podróż służbową poza granice kraju. Czy pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej samochodem ciężarowym wyposażonym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-07 poz. 668

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-20 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-16 poz. 1685

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-20 poz. 1607

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-09 poz. 1124

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.