Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 469 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-08
Data wydania:2009-04-07
Data wejscia w życie:2009-04-08
Data obowiązywania:2009-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 469 z 2009


Strona 1 z 33

Dziennik Ustaw Nr 57                — 4994 —                Poz. 469


469

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820, z 2008 r. Nr 55, poz. 336 i Nr 114, poz. 727 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Sposób opatrywania deklaracji i podań bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a.

1. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2008 (PIT-37) może być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Szczegółowy sposób przesyłania zeznania, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3a do rozporządzenia. ———————

1)

3. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, jest opatrywane podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, określonym w załączniku nr 3b do rozporządzenia.

4. Strukturę logiczną podpisu elektronicznego, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3c do rozporządzenia.”;

3) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 3a—3c do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 24 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 51 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 72 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

7) załączniki nr 74 i 75 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszego rozporządzenia. § 2.

1. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 51 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2009 r.

2. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 72, 74 i 75 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2008 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 469 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 474 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 474 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 473 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 472 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 472 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 471 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 471 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 470 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 470 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 469 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 468 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łubnice w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 468 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łubnice w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 467 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 467 z 20092009-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 466 z 20092009-04-08

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 466 z 20092009-04-08

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej

zamów dokument

Porady prawne

 • Deklaracje bez podpisu elektronicznego

  Zgodnie z przepisami , od 1 października osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wysyłać deklaracje vat-7 bez podpisu elektronicznego.Czy możliwość (...)

 • Faktury w pdf wysłane e-mailem

  Kilku dostawców rozpoczęło od stycznia 2011 wysyłanie odbiorcy (spółka z o.o.) faktur w formacie pdf jako załącznik do e-maila. Faktury nie są opatrzone kwalifikowanym (...)

 • Kwestionowanie podpisu

  Spółka z o.o. składa do urzędu skarbowego deklaracje podpisane przez prezesa-obcokrajowca. Urząd skarbowy zakwestionował podpis prezesa na ostatniej deklaracji - zdaniem (...)

 • Sfałszowanie podpisu na deklaracji

  Byłam akwizytorem funduszu emerytalnego. Udowodniono mi podrobienie podpisu na jednej deklaracji, Jakie konsekwencje z tego powodu mi grożą?

 • Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

  Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-05 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1599

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-28 poz. 1083

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-09 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.