Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 579 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-06
Data wydania:2009-04-20
Data wejscia w życie:2009-05-21
Data obowiązywania:2009-05-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 579 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 68                — 5467 —                Poz. 579


579

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:

1) do wykonywania zawodów regulowanych oraz

2) do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności — należących do działu gospodarka. §

2. Upoważnia się Urząd Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:

1) do wykonywania zawodów regulowanych: a) obsługującego dźwigi, b) obsługującego dźwignice, c) konserwatora dźwigów, d) konserwatora dźwignic, e) operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, f) konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, g) napełniającego zbiorniki przenośne, h) stanowisk pracy związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, i) stanowisk pracy związanych z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, ———————

1)

j) stanowisk pracy związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, k) stanowisk pracy związanych z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, l) stanowisk pracy związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, m) stanowisk pracy związanych z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, n) osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, o) osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych, p) osób dokonujących demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji;

2) do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 223, poz. 1470), wynikających z załącznika IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), w zakresie: a) produkcji rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali, b) kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali, c) produkcji konstrukcji metalowych i ich części,

2)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 68, poz. 574.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 579 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 585 z 20092009-05-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 22/07

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 584 z 20092009-05-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 27/07

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 583 z 20092009-05-06

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 582 z 20092009-05-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 581 z 20092009-05-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 580 z 20092009-05-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 578 z 20092009-05-06

  Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisanej we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 577 z 20092009-05-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisana we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 576 z 20092009-05-06

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 575 z 20092009-05-06

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 68, poz. 574 z 20092009-05-06

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymogi udziału w kursie

  Chciałbym zorganizować jako firma szkoleniowa kurs na konserwatora suwnic i żurawi przenośnych tzw (hds-y). Jakie kryteria powinna spełniać osoba aby przystąpić do (...)

 • Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

  Czy aby otrzymać uprawnienia na kierowcę wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia niezbędny jest egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego? Czy też wystarczy (...)

 • Uzyskanie kwalifikacji operatora koparkoładowarki

  Prowadzę firmę szkoleniową w zakresie kursów kończących się egzaminem przed komisją powołaną przed Urzędem Dozoru Technicznego. W obecnym stanie prawnym można (...)

 • Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy

  W jakich przypadkach kierowca podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji?

 • Instalacji odgromowa

  Jestem właścicielem kamienicy (budynku mieszkalnego). Na budynku nigdy nie było instalacji odgromowej. Czy prawo budowlane, ewentualnie inne przepisy, nakładają na właściciela (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-16 poz. 1355

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 155

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-16 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-11 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu gospodarka

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-15 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.