Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 610 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-12
Data wydania:2009-04-21
Data wejscia w życie:2009-05-27
Data obowiązywania:2009-05-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 610 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 71                — 5585 —                Poz. 610


610

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. Nr 220, poz. 1851, z 2004 r. Nr 98, poz. 981 oraz z 2006 r. Nr 127, poz. 883) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1 w pkt 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 w pkt 15, w ust. 3 w pkt 6, w ust. 4 w pkt 12, w ust. 5 w pkt 7 i w ust. 6 w pkt 9, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „program zapewnienia jakości”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2: a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) w zakresie działalności polegającej na transporcie źródeł promieniotwórczych lub odpadów promieniotwórczych do wniosku dołącza się: a) zakładowy plan postępowania awaryjnego, b) program ochrony przed promieniowaniem określony w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych, c) plan ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, w przypadku gdy jest wymagany przez przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych, d) zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne uprawniające do przewozu materiałów promieniotwórczych, jeżeli jest wymagane przez przepisy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;”, b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) w zakresie działalności polegającej na transporcie materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego do wniosku dołącza się: a) dokumenty wymienione w pkt 8, b) informację o planowanych trasach i sposobie transportu materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego, c) informację o ochronie fizycznej materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego wymagających ochrony fizycznej na podstawie przepisów dotyczących ochrony fizycznej materiałów jądrowych, d) instrukcję załadunku i rozładunku materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego podczas transportu, e) informację o sposobie rozmieszczenia ładunku na środku transportowym;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 610 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 618 z 20092009-05-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt P 64/07

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 617 z 20092009-05-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt U 2/08

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 616 z 20092009-05-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 615 z 20092009-05-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 614 z 20092009-05-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikacje ogólną

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 613 z 20092009-05-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 612 z 20092009-05-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 611 z 20092009-05-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 609 z 20092009-05-12

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-17 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 981

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-19 poz. 1851

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-30 poz. 471

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-15 poz. 554

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.