Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 642 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-21
Data wydania:2009-04-27
Data wejscia w życie:2009-06-05
Data obowiązywania:2009-05-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 642 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 76                — 5924 —                Poz. 642


642

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. — „Wyprawka szkolna”, ustanowionym uchwałą nr 57/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. — „Wyprawka szkolna”;

2) formy i zakres pomocy;

3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy. § 2.

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I—III szkoły podstawowej, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanych dalej „szkołą”.

2. Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.2)).

3. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust.

2. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 10 % ogólnej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. ———————

1)

4. W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w trybie, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 10 % ogólnej liczby uczniów klas I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej, prowadzonych przez tego ministra.

5. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1) 150 zł — dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2) 150 zł — dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3) 170 zł — dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

4) 280 zł — dla ucznia klasy I gimnazjum, dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej. § 3.

1. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010.

3. Wnioski składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i ogólnokształcących szkół baletowych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — w terminie ustalonym przez tego ministra.

4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust.

6. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć — zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów — oświadczenie o wysokości dochodów.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz.

458. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554 i Nr 69, poz. 590.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 642 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 648 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 647 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 646 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 645 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 644 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 643 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 641 z 20092009-05-21

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.