Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 666 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-28
Data wydania:2009-04-24
Data wejscia w życie:2009-06-12
Data obowiązywania:2009-05-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 666 z 2009


Strona 1 z 25

Dziennik Ustaw Nr 79                — 6106 —                Poz. 666


666

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

1) wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;

2) zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;


3) zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Art. 2. Ustawa ma na celu:

1) ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko przez redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;

2) zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania;

3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia zniekształcenia konkurencji w obrębie Unii Europejskiej. Art. 3. Ustawa reguluje prawa i obowiązki podmiotów:

1) wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory;

———————

1) Niniejsza

2) dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;

3) zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

4) użytkujących baterie lub akumulatory. Art. 4.

1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;

2) zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

1) urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;

2) urządzeniach przeznaczonych w przestrzeń kosmiczną. do wysyłania

Art. 5. W sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.2)). Art. 6. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) bateria, akumulator — źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku: a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo b) wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania;

2) bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy — baterię i akumulator, które są przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych, w szczególności określone w załączniku nr 1 do ustawy;

———————

2)

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z późn. zm.). Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 666 z 2009 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-30 poz. 1293

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-06 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-01 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawei wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-23 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-03 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.