Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 704 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-04
Data wydania:2009-05-27
Data wejscia w życie:2009-06-19
Data obowiązywania:2009-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 704 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 84                — 6655 —                Poz. 704


704

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz. U. Nr 196, poz. 2016 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 843 i Nr 184, poz. 1541) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nagrody za:

1) rozprawy doktorskie przyznaje się w liczbie 25 — w wysokości 22 500 zł każda;

2) rozprawy habilitacyjne przyznaje się w liczbie 10 — w wysokości 45 000 zł każda;

3) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny przyznaje się w liczbie 4 — w wysokości 112 500 zł każda;

4) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne przyznaje się w liczbie 4 — w wysokości 112 500 zł każda;

5) wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne przyznaje się w liczbie 5 — w wysokości: a) nagroda pierwsza — 112 500 zł, b) dwie nagrody drugie — po 90 000 zł, c) dwie nagrody trzecie — po 67 500 zł.”. §

2. W 2009 r. nagrody za:

1) rozprawy doktorskie przyznaje się w liczbie 25 — w wysokości 15 000 zł każda;

2) rozprawy habilitacyjne przyznaje się w liczbie 10 — w wysokości 30 000 zł każda;

3) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny przyznaje się w liczbie 4 — w wysokości 100 000 zł każda;

4) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne przyznaje się w liczbie 4 — w wysokości 80 000 zł każda;

5) wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne przyznaje się w liczbie 5 — w wysokości: a) nagroda pierwsza — 80 000 zł, b) dwie nagrody drugie — po 45 000 zł, c) dwie nagrody trzecie — po 30 000 zł. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 704 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 715 z 20092009-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt P 58/07

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 714 z 20092009-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt SK 32/07

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 713 z 20092009-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2009 r. sygn. akt SK 54/08

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 712 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 711 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 710 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 709 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 708 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 707 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 706 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 705 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 702 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 701 z 20092009-06-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 700 z 20092009-06-04

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

zamów dokument

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

  Pracownikowi samorządowemu w 2003 r., wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, ponieważ złożył w tym roku dokumenty uprawniające go do tej nagrody. W 2004 (...)

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Redakcja naukowa publikacji

  Czy wydawca książki ma prawo zamieszczać na karcie tytułowej, że praca powstała pod jego redakcją, podczas gdy została napisana przez jednego autora bez pomocy osób (...)

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-20 poz. 1163

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-27 poz. 106

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-26 poz. 265

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 644

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-03 poz. 956

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.