Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 816 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-23
Data wydania:2009-06-18
Data wejscia w życie:2009-07-01
Data obowiązywania:2009-06-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 816 z 2009


Strona 1 z 39

Dziennik Ustaw Nr 97                — 7273 —                Poz. 816


816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także sposób przedstawiania tych informacji i danych. §

2. Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

4. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzch———————

1)

niowej oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

5. Wzór wykazu zawierającego informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. §

6. Wzór wykazu zawierającego informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. § 7.

1. Wykazy prowadzi się w formie pisemnej, w układzie tabelarycznym.

2. Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada właściwym organom wykazy w formie pisemnej.

3. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska ma taką możliwość, powinien przedłożyć wykazy także w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. §

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Ârodowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr 252, poz. 2128). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki

2)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz. 666.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 816 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 815 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 814 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 813 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 812 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 811 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 810 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 809 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 808 z 20092009-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 805 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 804 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 803 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 802 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 801 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 800 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 799 z 20092009-06-23

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji rolno-spożywczych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-30 poz. 1075

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-20 poz. 164

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1658

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 • Legislacja UE z 2007-11-09 nr 291 poz. 28

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1891/2006 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 876/2007 i (WE) nr 877/2007

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1811

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.