Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 648 z 2010 - Strona 11

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-10
Data wydania:2010-05-17
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-06-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 648 z 2010 - Strona 11


Strona 11 z 15

Dziennik Ustaw Nr 101                — 8438 —                Poz. 648


1) w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju;

2) w ciągu 3 lat od zwolnienia z tej służby, jeżeli inwalidztwo23) to jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej.


2. Nie uważa się za inwalidę wojskowego żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej podczas pierwszych 6 tygodni jej odbywania z powodu choroby, która powstała niewątpliwie przed stawieniem się żołnierza do służby wojskowej i nie uległa pogorszeniu wskutek tej służby. Art. 31. W zależności od przyczyny powstania inwalidztwo23) może pozostawać w związku ze służbą wojskową albo bez związku z tą służbą. Art. 32.

1. Za inwalidztwo23) pozostające w związku ze służbą wojskową uważa się inwalidztwo23), które powstało na skutek:

1) wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej w rozumieniu przepisów o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową;

2) chorób zakaźnych panujących w miejscu służbowego pobytu żołnierza;

3) chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej;

4) istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykazy chorób i stanów chorobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określając w szczególności rodzaj schorzenia i jego związek ze służbą wojskową. Art. 33. Inwalidztwo23) nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, jeżeli:

1) powstało w art. 32; z innych przyczyn niż określone

3) jest następstwem wypadku, do którego w znacznym stopniu przyczynił się sam żołnierz będąc w stanie nietrzeźwym;

4) zranienie, kontuzja i inne obrażenie lub choroba zostały spowodowane przez żołnierza rozmyślnie. Art. 34.24) Żołnierzami niezawodowymi w rozumieniu art. 30 są żołnierze:

1) odbywający zasadniczą służbę wojskową;

2) odbywający przeszkolenie wojskowe;

3) pełniący służbę przygotowawczą;

4) pełniący służbę kandydacką;

5) odbywający ćwiczenia wojskowe;

6) pełniący okresową służbę wojskową;

7) pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Art. 35.

1. Renta inwalidzka1) przysługuje żołnierzowi, o którym mowa w art. 30 ust.

1.

2. Prawo do renty inwalidzkiej1) powstaje po zwolnieniu żołnierza ze służby wojskowej. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie może być na wniosek komendanta szpitala wojskowego, w którym żołnierz przebywa na leczeniu, przyznane żołnierzowi prawo do renty jeszcze przed zwolnieniem go ze służby.

3. Renta inwalidzka1) przysługuje również żołnierzowi zwolnionemu z czynnej służby wojskowej z powodu czasowej niezdolności do służby, jeżeli żołnierz ten nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Renta ta przysługuje przez czas trwania niezdolności do wykonywania zatrudnienia. Na czas ten zalicza się żołnierza do jednej z grup inwalidów25). Art. 36. Renta inwalidzka1) dla inwalidy wojskowego wynosi miesięcznie: Procent podstawy wymiaru w razie zaliczenia do: I

17) i II

18) grupy inwalidów 100 80 III grupy inwalidów26)

Inwalidztwo

23) powstałe

2) jest następstwem wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez jednostkę wojskową umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniedbanie żołnierza naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a żołnierz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania określonych czynności i był należycie przeszkolony w zakresie znajomości tych przepisów;

23)

w związku ze służbą wojskową bez związku ze służbą wojskową

24)

75 60

Obecnie: w zakresie dotyczącym inwalidów wojskowych całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

25) Obecnie: niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

26) Obecnie: częściowa niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 648 z 2010 - Strona 11 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 649 z 20102010-06-10

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 647 z 20102010-06-10

  Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

zamów dokument

Porady prawne

 • Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

  Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Odszkodowanie za błędne wystawienie Rp-7

  Czy w związku z błędnie wykazanymi składnikami wynagrodzenia na druku Rp-7 wystawionego przez pracodawcę, mogę domagać się odszkodowania za poniesione przeze mnie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 566

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 459

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 72

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1397

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zwiazku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Komunikat UE z 2007-01-27 nr 20 poz. 14

  Sprawa C-499/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Koszalinie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 8 grudnia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.