Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 648 z 2010 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-10
Data wydania:2010-05-17
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-06-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 648 z 2010 - Strona 6


Strona 6 z 15

Dziennik Ustaw Nr 101                — 8433 —                Poz. 648


26) art. 3—5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 219, poz. 1709), które stanowią: „Art. 3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 i 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 4.


1. Osoby, którym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odmówiono prawa do świadczeń lub wypłaty świadczeń przysługujących na podstawie przepisów ustaw, o których mowa

w art. 1 i 2, z powodu braku miejsca pobytu lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą, w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

2. W przypadku ustalenia prawa do świadczeń lub wypłaty świadczeń na skutek wniosku, o którym mowa w ust. 1, wypłata następuje od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń lub od miesiąca wstrzymania wypłaty tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 maja 2004 r. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. (poz. 648)

USTA WA z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Zaopatrzenie określone niniejszą ustawą przysługuje:

1) inwalidom wojennym;

2) inwalidom wojskowym;

3) członkom rodzin, pozostałym po żołnierzach poległych, zmarłych lub zaginionych w czasie służby wojskowej oraz po inwalidach wojennych i wojskowych. Art. 2. Zaopatrzenie obejmuje:

1) świadczenia pieniężne: a) rentę inwalidzką1), b) rentę rodzinną, c) dodatki do rent, d) zasiłek pogrzebowy;

2) świadczenia w naturze: a) świadczenia lecznicze i położnicze,

1) 2)

b) protezowanie, c) przysposobienie zawodowe, d) pobyt w domu rencistów;

3) inne uprawnienia i przywileje. Art. 3. Zaopatrzenie określone w ustawie przysługuje z funduszy państwowych. Art. 4.

1. Prawo do świadczeń pieniężnych ustalają i świadczenia wypłacają właściwe do spraw rent organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Świadczeń leczniczych udzielają publiczne zakłady opieki zdrowotnej2). Art. 5. (uchylony).3)

Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515), która weszła w życie z dniem 15 listopada 2002 r.

3) Przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 219, poz. 1709), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Obecnie: w zakresie dotyczącym inwalidów wojskowych jest to renta z tytułu niezdolności do pracy, stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która weszła w życie z dniem 1 września 1997 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 648 z 2010 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 649 z 20102010-06-10

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 647 z 20102010-06-10

  Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

zamów dokument

Porady prawne

 • Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

  Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Odszkodowanie za błędne wystawienie Rp-7

  Czy w związku z błędnie wykazanymi składnikami wynagrodzenia na druku Rp-7 wystawionego przez pracodawcę, mogę domagać się odszkodowania za poniesione przeze mnie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 566

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 459

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 72

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1397

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zwiazku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Komunikat UE z 2007-01-27 nr 20 poz. 14

  Sprawa C-499/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Koszalinie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 8 grudnia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.