Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 660 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-15
Data wydania:2010-05-21
Data wejscia w życie:2010-06-30
Data obowiązywania:2010-06-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 660 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 105                — 8893 —                Poz. 660


660

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zgłoszeniem celnym objęte są towary zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie art. 3—22, art. 61 ust. 1 lit. a, art. 74—80, art. 103, art. 104 i art. 112 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), zwanego dalej „Rozporządzeniem ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych”, oraz art. 38 Prawa celnego.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku dokonywania zgłoszeń celnych towarów, o których mowa w art. 3, art. 12, art. 17 i art. 21 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, do zgłoszenia celnego należy dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „§

8. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator publiczny określony w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), zwany dalej „operatorem publicznym”, zawierających towary zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie art. 23—27, art. 74 ust. 1, art. 86—94 i art. 102—104 Roz1)

porządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i zwolnione od podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 70 euro, może być dokonane zbiorczo na jednym dokumencie SAD.”;

3) w § 20b w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zgłoszeniem celnym objęte są towary, o których mowa w art. 3—22, art. 61, art. 74—80, art. 103, art. 104 i art. 112 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz w art. 38 Prawa celnego.”;

4) w § 21 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) towarów, o których mowa w art. 81—85, art. 105—111, art. 113 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz w art. 37 Prawa celnego;”;

5) w § 22 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) towarów, o których mowa w art. 112 i art. 113 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych;”;

6) w § 23 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) towary, o których mowa w art. 569 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, inne niż określone w art. 229 ust. 1 lit. a tiret trzecie Rozporządzenia Wykonawczego, przywożone w związku z organizacją finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, pod warunkiem przedłożenia przez osoby przywożące te towary dokumentu wydanego przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) potwierdzającego delegowanie tej osoby przez UEFA w związku z organizacją finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.”;

7) w § 43 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w przypadku których wymagane jest posiadanie pozwolenia na wywóz zgodnie z Załącznikiem nr II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2008, str. 3, z późn. zm.4)), lub”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

4)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720, z 2007 r. Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529 oraz z 2009 r. Nr 91, poz. 743.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 150 z 10.06.2008, L 340 z 19.12.2008, L 315 z 04.12.2009, L 23 z 27.01.2010.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 660 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 668 z 20102010-06-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 667 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 666 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 665 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 664 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 663 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 662 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 661 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 659 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/11

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 658 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniąjące rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 657 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 656 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 655 z 20102010-06-15

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-13 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 738

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-23 poz. 1629

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-18 poz. 589

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

 • Legislacja UE z 2008-10-18 nr 277 poz. 38

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.