Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 663 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-15
Data wydania:2010-05-26
Data wejscia w życie:2010-06-30
Data obowiązywania:2010-06-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 663 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 105                — 8899 —                Poz. 663


663

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Odtwarzanie ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, zwanej dalej „ewidencją wojskową”, następuje w przypadku zniszczenia jej w całości lub w części, a także wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwiają korzystanie z niej w całości lub w części.

2. Odtwarzanie ewidencji wojskowej może nastąpić w siedzibie:

1) wojskowej komendy uzupełnień, w której prowadzono wcześniej zniszczoną ewidencję;

2) wojskowej komendy uzupełnień wskazanej przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego;

3) wojewódzkiego sztabu wojskowego. § 2.

1. Odtworzenie ewidencji wojskowej zarządza szef wojewódzkiego sztabu wojskowego.

2. Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego powiadamia wojewodę o potrzebie odtworzenia ewidencji wojskowej, określając zakres, sposób i miejsce jej odtwarzania.

3. Wojewoda udziela niezbędnej pomocy w zakresie odtworzenia ewidencji wojskowej, a w razie potrzeby uczestniczy w organizowaniu jej odtwarzania.

4. Odtworzenia ewidencji wojskowej dokonuje wojskowy komendant uzupełnień prowadzący wcześniej zniszczoną ewidencję, a w przypadku zaprzestania działania przez ten organ, odtworzenia ewidencji wojskowej dokonuje wojskowy komendant uzupełnień wyznaczony przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. § 3.

1. Odtwarzanie ewidencji wojskowej przeprowadza się na podstawie danych uzyskanych z informatycznej bazy ewidencyjnej prowadzonej na szczeblu wojewódzkim lub centralnym oraz, w zależności od potrzeb, na podstawie:

1) danych uzyskanych w drodze wezwania osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej lub ich zgłoszenia się do wojskowego komendanta uzu1)

pełnień i udzielenia niezbędnych informacji, okazania książeczki wojskowej lub innych dokumentów zawierających dane niezbędne do ewidencji wojskowej;

2) danych posiadanych przez organy gminy, zawartych w zbiorach meldunkowych, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, rejestrze osób objętych rejestracją oraz wykazach osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej;

3) danych zawartych w księgach orzeczeń lekarskich i innych dokumentów dotyczących orzecznictwa zdrowotnego uzyskanych od powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz wojskowych komisji lekarskich;

4) danych uzyskanych od organów biorących udział w kwalifikacji wojskowej;

5) danych uzyskanych od pracodawców w zakresie zatrudnienia i zwolnienia pracowników oraz ich kwalifikacji zawodowych i zajmowanych stanowisk;

6) danych uzyskanych od rektorów szkół wyższych, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych;

7) danych uzyskanych od właściwych dowódców jednostek wojskowych, w szczególności kopii wtórników kart ewidencyjnych żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tych jednostkach, żołnierzy rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, przydział kryzysowy, oraz osób, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny;

8) danych uzyskanych od sądów i jednostek prokuratury, zakładów karnych, poprawczych i aresztów śledczych;

9) danych uzyskanych od innych jednostek organów administracji publicznej obowiązanych do bezpłatnego ich udostępniania w celu przedstawienia w ewidencji wojskowej.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2—9, udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku wojskowego komendanta uzupełnień, który określa zakres i przeznaczenie udostępnianych danych osobowych. §

4. Odtwarzanie ewidencji wojskowej obejmuje następujące dane osobowe i informacje dotyczące osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony:

1) numer PESEL;

2) nazwisko (nazwisko rodowe i z poprzedniego małżeństwa);

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 663 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 668 z 20102010-06-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 667 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 666 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 665 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 664 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 662 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 661 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 660 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 659 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/11

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 658 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniąjące rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 657 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 656 z 20102010-06-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 655 z 20102010-06-15

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-23 poz. 1445

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-04 poz. 1358

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1491

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.