Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 738 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 37/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-23
Data wydania:2010-06-08
Data wejscia w życie:2010-06-23
Data obowiązywania:2010-06-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 738 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 110                — 9208 —                Poz. 738


738

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 37/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca,


protokolant: Grażyna Szałygo,

ukończyła tego wieku, jest całkowicie niezdolna do pracy ze względu na naruszenie sprawności organizmu powstałe w okresie nauki lub nauki w szkole wyższej — z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji, — w zakresie, w jakim przepis ten, poprzez zastosowanie kryterium wieku, w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny różnicuje sytuację prawną obywateli całkowicie niezdolnych do pracy i niepełnosprawnych, pozbawiając niektórych z nich prawa do zabezpieczenia społecznego zagwarantowanego w Konstytucji — z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 Konstytucji w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji, or ze ka : Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 229) je st zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mirosław Wyrzykowski Maria Gintowt-Jankowicz Marian Grzybowski Mirosław Granat Marek Mazurkiewicz

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 czerwca 2010 r., skargi konstytucyjnej Piotra Drabka o zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, ze zm.) — w zakresie, w jakim przepis ten pozbawia prawa do zabezpieczenia społecznego osobę całkowicie niezdolną do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed rozpoczęciem aktywności zawodowej — w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, ale po ukończeniu 25 roku życia — z art. 67 ust. 1 Konstytucji, — w zakresie, w jakim przepis ten nie przyznaje prawa do renty socjalnej osobie, która ukończyła 25 rok życia i odpowiednio jak osoba, która nie

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać: — w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na podstawie nadesłanego zamówienia (sprzedaż wysyłkowa); — w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę): — ul. Powsińska 69/71 (wejście od ul. Limanowskiego), tel. 22 694-62-96 — al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73 Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1483/W/C/2010

ISSN 0867-3411

Cena 6,60 zł (w tym 7 % VAT)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 738 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 737 z 20102010-06-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt P 62/08

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 736 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 735 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 734 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 733 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 732 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 731 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 730 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 729 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 728 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 727 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 726 z 20102010-06-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 725 z 20102010-06-23

  Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-20 poz. 874

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1140

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-42-2010 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1141

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-43-2010 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski 2002 nr 21 poz. 371

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 180

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.