Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 756 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-25
Data wydania:2010-06-23
Data wejscia w życie:2010-06-25
Data obowiązywania:2010-06-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 756 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 113                — 9395 —                Poz. 756


756

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1069, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 101, poz. 647) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa sposób archiwizowania oraz sposób i tryb usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem przez podmiot prowadzący centralę monitorowania czynności materialno-technicznych polegających na kontroli przestrzegania przez skazanego obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby. § 2.

1. Archiwizowania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w bazie systemu teleinformatycznego używanego do wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego dokonuje się, zapisując je na nośniku umożliwiającym odtworzenie zapisów zarejestrowanych danych, zwanym dalej „nośnikiem”, w sposób zapewniający sprawdzenie ich integralności, która gwarantuje, że zapis nie uległ zmianie od chwili jego utworzenia, oraz możliwość odczytania wszystkich zarejestrowanych danych zawartych w zapisie, aż do zakończenia okresu ich archiwizowania.

2. Archiwizowania zarejestrowanych w bazie danych systemu teleinformatycznego używanego do wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego danych osobowych i informacji dokonuje przedstawiciel podmiotu prowadzącego centralę monitorowania w centrali monitorowania.

3. Przedstawiciel podmiotu prowadzącego centralę monitorowania, dokonujący czynności archiwizowania zarejestrowanych danych osobowych oraz informacji, zapisuje i oznacza na sporządzanym nośniku:

1) sygnaturę akt sprawy, w której dozór elektroniczny jest wykonywany;

2) swoje imię i nazwisko albo imię i nazwisko osoby nadzorującej te czynności, zatrudnionej w podmiocie prowadzącym centralę monitorowania;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia archiwizowania. §

3. Nośnik powinien:

1) zapewniać właściwą jakość zapisu zarejestrowanych danych osobowych i informacji;

2) być przystosowany do przenoszenia pomiędzy urządzeniami odczytującymi;

3) być dostosowany do przechowywania w temperaturze 18—22 °C, przy wilgotności względnej 40—50 %;

4) zapewniać możliwość wiernego odczytywania zarejestrowanych danych osobowych i informacji w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników. § 4.

1. Z czynności archiwizowania zarejestrowanych danych osobowych i informacji przedstawiciel podmiotu prowadzącego centralę monitorowania sporządza protokół, w którym zamieszcza:

1) datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz sygnaturę akt sprawy, w której dozór elektroniczny był wykonywany;

2) swoje imię i nazwisko;

3) nazwę podmiotu prowadzącego centralę monitorowania;

4) dane identyfikujące urządzenia monitorujące skazanego oraz dane o ewentualnej wymianie tych urządzeń;

5) czas rozpoczęcia i zakończenia zapisu;

6) numer identyfikacyjny nadany nośnikowi z danymi archiwalnymi;

7) w miarę potrzeby, inne dane dotyczące dokonywanej czynności.

2. W razie awarii urządzeń użytych do archiwizacji danych lub wystąpienia błędów w zapisie tych danych uszkodzony lub nieprawidłowo sporządzony nośnik niszczy się, o czym czyni się wzmiankę w protokole, o którym mowa w ust.

1. § 5.

1. Po zakończeniu archiwizowania zarejestrowanych danych osobowych i informacji osoba, o której mowa w § 2 ust. 2, opakowuje nośnik wraz z protokołem wymienionym w § 4 ust. 1, w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym zapoznanie się z jego zawartością, i oznacza sygnaturą akt sprawy, w której wykonywany był dozór elektroniczny.

2. Zarchiwizowane dane określone w ust. 1 przechowuje się przez okres 2 lat od chwili uzyskania określonych danych osobowych lub zarejestrowania danej informacji, w warunkach zabezpieczających przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zwłaszcza przed szkodliwym działaniem środków chemicznych, czynników mechanicznych, temperatury, promieniowania, pola elektromagnetycznego.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 756 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 759 z 20102010-06-25

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 758 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 757 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 755 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 754 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 753 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 752 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 751 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 750 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 749 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 748 z 20102010-06-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 747 z 20102010-06-25

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 746 z 20102010-06-25

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 745 z 20102010-06-25

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-07 poz. 893

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-16 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-16 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-12 poz. 915

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.