Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 786 z 2010 - Strona 22

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-01
Data wydania:2010-06-07
Data wejscia w życie:2010-07-16
Data obowiązywania:2010-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 786 z 2010 - Strona 22


Strona 22 z 27

Dziennik Ustaw Nr 117                — 9666 —                Poz. 786


6.2. Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi 6.3. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza 6.4. Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość 6.5. Mapy tematyczne 6.6. Inne źródła informacji o nieruchomościach


7. Gospodarka przestrzenna (6 godz.) 7.1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce 7.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7.3.1. Rola i znaczenie planów miejscowych 7.3.2. Tryb uchwalania planów miejscowych 7.3.3. Skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planów miejscowych 7.4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 7.4.1. Decyzje o warunkach zabudowy 7.4.2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 7.5. Inne przypadki lokalizowania inwestycji celu publicznego 7.6. Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, ochrona przyrody, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura techniczna

8. Gospodarka nieruchomościami (12 godz.) 8.1. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami 8.2. Pojęcie zasobów nieruchomości 8.3. Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 8.3.1. Preferencyjny obrót nieruchomościami między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego 8.3.2. Zasada jawności obrotu nieruchomościami 8.3.3. Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 8.3.4. Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej 8.3.5. Ustalanie cen i zasady udzielania bonifikat 8.3.6. Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego 8.4. Pojęcie trwałego zarządu 8.5. Prawo pierwokupu nieruchomości 8.6. Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości 8.7. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 8.8. Wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania i zwroty

9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (10 godz.) 9.1. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 9.1.1. Ochrona praw lokatorów 9.1.2. Towarzystwo budownictwa społecznego 9.2. Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi 9.2.1. Odrębna własność lokali 9.2.2. Pojęcie nieruchomości wspólnej 9.2.3. Wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki zarządu, uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu 9.3. Gospodarowanie nieruchomościami spółdzielczymi 9.3.1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich kompetencje 9.3.2. Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspółdzielcze 9.3.3. Spółdzielcze prawa do lokali 9.3.4. Przekształcanie spółdzielczych praw do lokali 9.4. Rządowe programy wspierania i finansowania mieszkalnictwa

10. Gospodarka rolna, leśna i wodna (4 godz.) 10.1. Podstawy rolnictwa 10.1.1. Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne 10.1.2. Użytki rolne i ich rodzaje 10.1.3. Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości 10.1.4. Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji 10.1.5. Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa 10.2. Podstawy leśnictwa 10.2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów 10.2.2. Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu 10.2.3. Przestrzenny podział lasów 10.2.4. Grunty zadrzewione i zakrzewione. Parki, ogrody ozdobne i zieleńce

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 786 z 2010 - Strona 22 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 790 z 20102010-07-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 52/08

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 789 z 20102010-07-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt K 29/07

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 788 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 787 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 785 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 784 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 783 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 496

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-15 poz. 859

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1827

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Komunikat UE z 2006-07-15 nr 165 poz. 15

  Sprawa C-197/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Hasselt (Belgia) w dniu 3 maja 2006 r. — (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.