Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 786 z 2010 - Strona 24

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-01
Data wydania:2010-06-07
Data wejscia w życie:2010-07-16
Data obowiązywania:2010-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 786 z 2010 - Strona 24


Strona 24 z 27

Dziennik Ustaw Nr 117                — 9668 —                Poz. 786


4.1.3. Rola i funkcje pieniądza 4.1.4. Charakterystyka podstawowych instrumentów finansowych 4.2. Wybrane zagadnienia systemu bankowego 4.2.1. Podstawy prawne systemu bankowego w Polsce 4.2.2. Istota i cele banku w gospodarce rynkowej 4.2.3. Produkty bankowe 4.2.4. Ocena zdolności kredytowej klientów banku 4.3. Finansowanie inwestycji i nieruchomości 4.3.1. Źródła finansowania — własne i obce 4.3.2. Kryteria doboru źródeł finansowania 4.3.3. Organizacja finansowania inwestycji i nieruchomości


5. Podstawy matematyki finansowej (6 godz.) 5.1. Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie 5.2. Źródła zmiany wartości pieniądza 5.3. Przyszła wartość pieniądza 5.3.1. Oprocentowanie proste 5.3.2. Oprocentowanie złożone 5.3.3. Rodzaje stóp procentowych 5.3.4. Przykłady obliczeniowe 5.4. Obecna wartość pieniądza 5.4.1. Pojęcie dyskontowania, stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta 5.4.2. Obecna wartość jednorazowego dochodu 5.4.3. Pojęcie przepływów pieniężnych 5.4.4. Obecna wartość stałych i zmiennych dochodów

6. Elementy analizy finansowo-ekonomicznej (6 godz.) 6.1. Metody analizy finansowo-ekonomicznej 6.2. Analiza rentowności zarządzania nieruchomościami 6.3. Bilans, rachunek wyników i przepływy finansowe — zasady sporządzania i analizy danych 6.4. Płynność finansowa w zarządzaniu nieruchomościami

7. Elementy rachunkowości (4 godz.) 7.1. Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowościami 7.2. Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych 7.3. Nieruchomość jako środek trwały oraz jako inwestycja 7.4. Metody i stawki amortyzacji

8. Elementy planowania i kalkulacji kosztów (4 godz.) 8.1. Planowanie operacyjne i strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami 8.2. Budżetowanie 8.3. Zarządzanie kosztami 8.4. Sprawozdawczość i kontrola III. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

1. Podstawy budownictwa (10 godz.) 1.1. Polska klasyfikacja obiektów budowlanych 1.2. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 1.2.1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1.2.2. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych 1.3. Stosowanie norm polskich i międzynarodowych w budownictwie 1.4. Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych 1.5. Dokumentacja obiektu budowlanego

2. Przegląd technologii w budownictwie (6 godz.) 2.1. Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane 2.2. Elementy konstrukcji i wykończenia budynków 2.3. Technologie wykończenia budynków 2.4. Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania 2.5. Instalacje wewnętrzne w budynkach

3. Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.) 3.1. Projekt budowlany 3.2. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego 3.3. Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 3.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 786 z 2010 - Strona 24 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 790 z 20102010-07-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 52/08

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 789 z 20102010-07-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt K 29/07

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 788 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 787 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 785 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 784 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 783 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 496

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-15 poz. 859

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1827

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Komunikat UE z 2006-07-15 nr 165 poz. 15

  Sprawa C-197/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Hasselt (Belgia) w dniu 3 maja 2006 r. — (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.