Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 799 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-02
Data wydania:2010-06-29
Data wejscia w życie:2010-07-03
Data obowiązywania:2010-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 799 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 118                — 9743 —                Poz. 799


799

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1) z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji Na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji, zwanego dalej „Funduszem”, utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. §

2. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, zwany dalej „dysponentem Funduszu”. § 3.

1. Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej „planem”, obejmuje:

1) przychody i koszty Funduszu;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania.

2. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu.

3. Dysponent Funduszu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej zatwierdza plan z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej. §

4. Koszty ujęte w planie mogą być pokrywane w granicach kwot określonych w tym planie, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki finansowe pozostałe z okresów poprzednich.

1)

§ 5.

1. Wniosek o wypłatę odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego przekazuje organ, który reprezentuje Skarb Państwa we właściwym postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) odpis dokumentu zawierający tytuł wykonawczy do spełnienia świadczenia pieniężnego;

2) poświadczone przez organ wnioskujący kopie dokumentów umożliwiających weryfikację tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia pieniężnego oraz prawidłowości jej reprezentacji;

3) wskazanie sposobu realizacji wypłaty odszkodowania lub innego wnioskowanego świadczenia pieniężnego. §

6. Dokonywanie lokat, o których mowa w art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, oraz przekazywanie środków zgromadzonych na rachunku Funduszu zgodnie z art. 56 ust. 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji nie może uchybiać terminowym wypłatom środków finansowych na cele Funduszu, wskazane w art. 56 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, lub w inny sposób ograniczać realizacji tych celów. § 7.

1. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

2. Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta Funduszu. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2010 r.3)

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144 i Nr 108, poz. 685.

Minister Skarbu Państwa: A. Grad

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji (Dz. U. Nr 116, poz. 787), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 799 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 803 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 802 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 801 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 800 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Restrukturyzacji Przedsiębiorców

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 798 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 797 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 796 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 795 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 794 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 793 z 20102010-07-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 792 z 20102010-07-02

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 791 z 20102010-07-02

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2009 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-02 poz. 800

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Restrukturyzacji Przedsiębiorców

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-05 poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 99

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1819

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

 • Monitor Polski 2011 nr 22 poz. 245

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007—2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.