Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 811 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-06
Data wydania:2010-06-11
Data wejscia w życie:2010-07-21
Data obowiązywania:2010-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 811 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 121                — 10181 —                Poz. 811


811

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania

1)

ich wykazu (Dz. U. Nr 44, poz. 269, z 2001 r. Nr 28, poz. 313 i Nr 114, poz. 1219 oraz z 2006 r. Nr 240, poz. 1742) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,”;

2) uchyla się pkt

5. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 811 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 822 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 821 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 820 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 819 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 818 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 817 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 816 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 815 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 814 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 813 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 812 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 810 z 20102010-07-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 809 z 20102010-07-06

  Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-21 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-19 poz. 1219

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1742

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-24 poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-11 poz. 390

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.