Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 846 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-13
Data wydania:2010-06-23
Data wejscia w życie:2010-07-28
Data obowiązywania:2010-07-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 846 z 2010


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 125                — 10559 —                Poz. 846


846

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru;

2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru;

3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze;

4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru;

5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze;

6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) właściwej instytucji — rozumie się przez to instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą, instytucję wdrażającą lub instytucję, która podpisała umowę z beneficjentem, o których mowa w art. 207 ustawy;

3) rejestrze — rozumie się przez to rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy;

4) podmiocie wykluczonym — rozumie się przez to podmiot wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w trybie określonym w art. 207 ustawy. § 3.

1. Podstawą wpisu do rejestru jest zgłoszenie podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru.

2. Wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru, zwanego dalej „zgłoszeniem”, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Właściwa instytucja zgłasza podmiot podlegający wpisowi do rejestru niezwłocznie po:

1) dniu, w którym decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy, stała się ostateczna, lub

2) stwierdzeniu okoliczności, o których w art. 207 ust. 4 pkt 1, 2 lub 4 ustawy. mowa

5. Jeśli podmiot wykluczony nie posiada numeru identyfikacji podatkowej (NIP), właściwa instytucja zgłasza podmiot oraz umieszcza adnotację w zgłoszeniu o tym braku.

6. Zgłoszenie powinno być przesyłane za pośrednictwem upoważnionego pracownika właściwej instytucji albo przesyłką poleconą nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. § 4.

1. Wpis podmiotu wykluczonego do rejestru jest dokonywany niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia spełniającego wymogi określone w § 3 ust. 2, 4 i 5.

2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 2 lub 4, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5, wpis podmiotu wykluczonego do rejestru nie jest dokonywany i Minister Finansów wzywa właściwą instytucję do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli braki zgłoszenia dotyczą zakresu informacji, o których mowa w § 6, a informacje zawarte w zgłoszeniu umożliwiają wpis podmiotu wykluczonego do rejestru, wpis jest dokonywany.

4. W przypadku gdy właściwa instytucja nie uzupełni braków w terminie określonym w ust. 2, Minister Finansów zwraca się do odpowiedniej instytucji zarządzającej z wnioskiem o podjęcie kroków mających na celu uzupełnienie braków zgłoszenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, instytucja zarządzająca lub właściwa instytucja są zobowiązane do przesłania brakujących informacji niezwłocznie po ich uzyskaniu. § 5.

1. Podmiot wykluczony oraz właściwa instytucja, która dokonała zgłoszenia, są pisemnie powiadamiane o wpisie dokonanym w rejestrze.

2. Powiadomienie powinno zostać sporządzone w terminie 14 dni od dnia wpisu podmiotu do rejestru. Do przesłania powiadomienia ma zastosowanie odpowiednio przepis § 3 ust.

6. § 6.

1. Rejestr zawiera następujące informacje:

1) w przypadku osób fizycznych: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania, c) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4. Zgłoszenie powinno zawierać informacje, o których mowa w § 6, oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania właściwej instytucji, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 846 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 852 z 20102010-07-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 25/08

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 851 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 850 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 849 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 848 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 847 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 845 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 844 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 843 z 20102010-07-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań

 • Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 842 z 20102010-07-13

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

 • Opodatkowanie zapomogi z ZFŚS

  Pracownik otrzymał z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogę z tytułu śmierci ojca. Czy powinna ona być opodatkowana i oskładkowana?

 • Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

  Jakie warunki muszą być spełnione przy zakładaniu fundacji, której działalność związana byłaby z kultura i sztuką? Na jakich warunkach taka fundacja może prowadzić (...)

 • Zakup środków czystości przez pracodawcę

  Jak często pracodawca ma obowiązek zakupu środków czystości (proszek do prania, ręczniki, mydło) i ubrań roboczych dla pracowników fizycznych i umysłowych?

 • Ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o

  Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. i jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu w tej spółce. Nie mam podpisanej umowy o pracę ze spółką (i nie zamierzam (...)

 • Zasady wypłaty środków z ZFŚS

  Zatrudniamy 94 pracowników, tworzymy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Nasi pracownicy dostali bony Świąteczne w ramach w/w funduszu. Jeden z pracowników przez (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1459

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-28 poz. 1085

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w 2012 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-19 poz. 1335

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r.

 • Legislacja UE z 2006-01-13 nr 9 poz. 0

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.Wszelkie dochody przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego wprowadzone w tytułach 5 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.