Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 882 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-20
Data wydania:2010-07-07
Data wejscia w życie:2010-08-04
Data obowiązywania:2010-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 882 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 130                — 10849 —                Poz. 882


882

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej2) Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:


1)

§

1. Ustala się następujące stawki opłaty depozytowej dla:

1) baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych — 30 zł za sztukę;

2) baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych — 35 zł za sztukę. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 stycznia 2010 r. pod numerem 2010/0014/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

Minister Środowiska: A. Kraszewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 882 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 884 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 883 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 881 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 880 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 879 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 878 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 877 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 876 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 875 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 874 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 873 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 872 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 871 z 20102010-07-20

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 878

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-14 poz. 1209

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-02 poz. 81

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1649

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 • Monitor Polski 2012 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.