Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 911 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-26
Data wydania:2010-07-14
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-07-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 911 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 135                — 11053 —                Poz. 911


911

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, szczegółowe warunki odpłatności za zajmowanie kwater tymczasowych, a także wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej, oraz rodzaj dokumentu przyjęcia przez funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej. § 2.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej „kierownikiem”, podaje do wiadomości funkcjonariuszy, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o lokalu mieszkalnym lub kwaterze tymczasowej przeznaczonych do zasiedlenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) co najmniej dziesięciodniowy termin wyznaczony w celu składania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej;

2) wielkość powierzchni mieszkalnej;

3) usytuowanie lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.

3. Lokal mieszkalny lub kwaterę tymczasową przydziela się na wniosek funkcjonariusza. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej jest określony w załączniku do rozporządzenia. §

3. Przydzielony lokal mieszkalny lub kwatera tymczasowa powinny znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym, umożliwiającym zamieszkanie. § 4.

1. Przyjęcie i zdanie lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej następuje na podstawie protokołu sporządzonego i podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela jednostki organizacyjnej Służby Więziennej i funkcjonariusza przyjmującego lub zdającego lokal mieszkalny lub kwaterę tymczasową.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, określa się przedmioty wyposażenia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, stan techniczny elementów i wyposażenia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej oraz znajdujących się w nim urządzeń.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. § 5.

1. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej, któremu przydzielono kwaterę tymczasową, zwany dalej „lokatorem”, uiszcza opłaty czynszowe z góry, miesięcznie, do dziesiątego dnia każdego miesiąca na wskazane przez kierownika lub upoważnioną przez niego osobę konto bankowe lub w kasie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której dyspozycji znajduje się kwatera tymczasowa.

2. W przypadku zawarcia przez lokatora umów na dostawy mediów do przydzielonej kwatery tymczasowej ponosi on koszty ich dostaw w wysokości i terminach wynikających z tych umów.

3. W przypadku dostawy mediów do kwatery tymczasowej na podstawie umów zawartych przez kierownika lokator opłaca koszty ich dostaw w terminie, wysokości oraz miejscu określonych przez kierownika lub upoważnioną przez niego osobę. § 6.

1. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia funkcjonariuszowi decyzji o ich opróżnieniu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek funkcjonariusza, termin opróżnienia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej może być przedłużony do 3 miesięcy.

3. Funkcjonariusz, który zrzekł się uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym dniem ich zwolnienia powiadamia pisemnie o tym kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której dyspozycji znajduje się lokal mieszkalny lub kwatera tymczasowa. §

7. Dzień podpisania protokołu zdawczego przez kierownika lub osobę przez niego upoważnioną oraz lokatora jest dniem opróżnienia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 911 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 912 z 20102010-07-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. sygn. akt P 4/10

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 910 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 909 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 908 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 907 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca r. uchylające rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 906 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 905 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 904 z 20102010-07-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-11 poz. 504

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-17 poz. 57

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 338

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-16 poz. 410

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1414

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.