Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 918 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-29
Data wydania:2010-07-14
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-07-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 918 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 137                — 11118 —                Poz. 918


918

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1608) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Legitymacja jest wydawana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, zwanego dalej „Szefem Inspektoratu”, lub osobę przez niego upoważnioną, na wniosek uprawnionego żołnierza lub pracownika, zwanego dalej „osobą uprawnioną”, po dostarczeniu:

1) odpowiednio, orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo zaświadczenia zastępcy kierownika do spraw medycznych zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, wydanego po powrocie do kraju;

2) dwóch fotografii.

1)

2. W przypadku gdy wojskowa komisja lekarska nie wydała jeszcze orzeczenia, a istnieje natychmiastowa konieczność dalszego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, choroby lub urazu nabytego podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, zamiast takiego orzeczenia dostarcza się zaświadczenie kierownika zakładu, a w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem, zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych tego zakładu, wydane po powrocie do kraju.

3. Szef Inspektoratu wydaje legitymację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, zawierającego dane określone w § 4 pkt 1—7 wraz z załącznikami określonymi w ust.

1. 4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 3, Szef Inspektoratu wzywa osobę uprawnioną albo jej pełnomocnika do uzupełnienia wniosku lub załączników w terminie 30 dni, pod rygorem odmowy wydania legitymacji.

5. Odmowa wydania legitymacji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 918 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 926 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt K 17/08

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 925 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 924 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 923 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 922 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 921 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 920 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 919 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu moga byc wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 917 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 916 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 915 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-20 poz. 1608

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-29 poz. 345

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-29 poz. 351

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 342

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-02 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.