Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 919 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu moga byc wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-29
Data wydania:2010-07-06
Data wejscia w życie:2010-08-06
Data obowiązywania:2010-07-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 919 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 137                — 11119 —                Poz. 919


919

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.2) Na podstawie art. 8 ust. 5, art. 20 ust. 2 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) odstępstwa od zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L. pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu, innych niż bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z późn. zm.4)) w załączniku nr 3 w części A w pkt 105), zwanych dalej „ziemniakami”;

2) szczegółowy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej ziemniaków;

3) nakazy stosowane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez bakterię Ralstonia solanacearum. §

2. W 2010 r. dopuszcza się wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków, jeżeli:

1)

1) pochodzą one z obszarów uznanych w sezonie wywozowym 2009/2010 za wolne od bakterii Ralstonia solanacearum, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych6);

2) są wolne od organizmów kwarantannowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załącznikach nr 1 i 2, oraz, oprócz wymagań określonych w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia, spełniają następujące wymagania: a) sadzeniaki ziemniaka użyte do produkcji tych ziemniaków: — pochodziły z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej albo — zostały wyprodukowane na obszarze wolnym od bakterii Ralstonia solanacearum z sadzeniaków ziemniaka pochodzących z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz — bezpośrednio przed posadzeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu, przeprowadzonemu przez urzędową służbę ochrony roślin Arabskiej Republiki Egiptu, z zastosowaniem schematu badania odpowiadającego schematowi badania określonemu w załączniku nr II do dyrektywy Rady 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith), Yabuuchi i wsp. (Dz. Urz. WE L 235 z 21.08.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 375), zmienionej dyrektywą Komisji 2006/63/WE z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniającą załączniki ll—VII do dyrektywy Rady 98/57/WE w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (Dz. Urz. UE L 206 z 27.07.2006, str. 36), zwanemu dalej „urzędowym badaniem”, na obecność formy latentnej bakterii Ralstonia solanacearum i na podstawie tego badania ziemniaki zostały uznane za wolne od tej bakterii, b) w sezonie wegetacyjnym: — ziemniaki zostały poddane kontroli przeprowadzonej przez urzędową służbę ochrony roślin Arabskiej Republiki Egiptu, zwanej da6)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają decyzję Komisji 2004/4 WE z dnia 22 grudnia 2003 r. upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (Dz. Urz. UE L 2 z 06.01.2004, str. 50, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 24, z późn. zm.) ostatnio zmienioną decyzją Komisji 2009/839/WE z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniającą decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (Dz. Urz. UE L 301 z 17.11.2009, str. 52).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1443 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106 i Nr 214, poz. 1660.

5) Zakaz określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu (Dz. U. Nr 86, poz. 533).

Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych — International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 — Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, FAO, Rome, wydany na podstawie artykułu X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 73, poz. 485).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 919 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 926 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt K 17/08

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 925 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 924 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 923 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 922 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 921 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 920 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 918 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 917 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 916 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 915 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów

zamów dokument

Porady prawne

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Ukaranie cudzoziemca mandatem

  Czy obywatelowi państwa obcego można wystawić mandat kredytowy za popełnione przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykroczenie drogowe?

 • Liczba dni pobytu pracownika zagranicą

  Pracownicy zostali zatrudnieniu we wrześniu 2008 r. u polskiego pracodawcy w celu delegowania do Danii. W umowach o pracę mają wpisane miejsce pracy: Dania. Według przepisów (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 404

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystki, sporządzoną w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 249

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 691

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 17 poz. 291

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, sporządzonej w Kairze dnia 16 września 2000 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 5 poz. 86

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. nr Z. 110-2-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.