Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 72 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-01
Data wydania:2009-12-28
Data wejscia w życie:2010-02-16
Data obowiązywania:2010-02-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 72 z 2010


Strona 1 z 27

Dziennik Ustaw Nr 14                — 1086 —                Poz. 72


72

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1),2) z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 oraz z 2009 r. Nr 74, poz. 634) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

2) w § 21 w ust. 2: a) w pkt 2 w lit. b dodaje się tiret siódme i ósme w brzmieniu:

1)

„— litera, dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i litera, — litera, cyfra w przedziale od 1 do 9 i dwie litery;”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) na tablicach zabytkowych — pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następne cyfry lub cyfry i litera stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie: a) dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym: — dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i litera, — trzy cyfry w przedziale od 001 do 999, b) dla powiatów z wyróżnikiem dwuliterowym: — cyfra w przedziale od 1 do 9 i litera, — dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, — litera i cyfra w przedziale od 1 do 9;”;

3) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów” w lp. 7, w rubryce dotyczącej powiatu pruszkowskiego, w kolumnie 5 „Wyróżnik powiatu” po literach „PR” stawia się przecinek i dodaje się litery „PP, PS”;

4) w załączniku nr 8 do rozporządzenia: a) pkt 2.5 otrzymuje brzmienie: „2.5. Na tablicach wszystkich wzorów, z wyjątkiem tablic dyplomatycznych, umieszcza się symbol Unii Europejskiej składający się z 12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu, i znak „PL” barwy białej, wyróżniający państwo rejestracji pojazdu. Symbol Unii Europejskiej i znak „PL” powinny być umieszczone na niebieskim tle z lewej strony tablicy. Niebieskie tło pod symbolem Unii Europejskiej, symbol oraz znak „PL” powinny być odblaskowe i stanowić trwałą część podłoża foliowego. Niebieskie tło powinno zachodzić na sąsiadujące obrzeże tak, aby nie pozostawał biały lub żółty pasek między niebieskim tłem a czarną lub czerwoną ramką obrzeża. Maksymalna odchyłka wysokości tła w tablicach dwurzędowych wynosi od –1 mm do +2 mm, a maksymalna odchyłka szerokości dla wszystkich tablic wynosi od –1 mm do +2 mm. Wymiary oraz położenie symbolu Unii Europejskiej, znaku „PL” i niebieskie-

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 marca 2009 r., pod numerem 2009/0169/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 72 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 76 z 20102010-02-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 75 z 20102010-02-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 74 z 20102010-02-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 73 z 20102010-02-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.