Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 946 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-06
Data wydania:2010-07-30
Data wejscia w życie:2010-09-06
Data obowiązywania:2010-08-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 946 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 140                — 11221 —                Poz. 946


946

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz. 2469) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Podczas egzaminu z części teoretycznej (pisemnej) komisja egzaminacyjna udostępnia na czas egzaminu do wglądu uczestnikom egzaminu kwalifikacyjnego dzienniki ustaw zawierające akty normatywne obejmujące tematykę egzaminu w ilości 1 komplet na 2 osoby zdające.”;

1)

2) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Jeżeli uczestnik egzaminu kwalifikacyjnego uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej (pisemnej) egzaminu, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a, a jednocześnie nie uzyskał wyniku pozytywnego z którejkolwiek części teoretycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b lub c, może przystąpić do kolejnego egzaminu z niezaliczonej części teoretycznej, jeżeli od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a, nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis § 5 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opłata za egzamin, o którym mowa w § 6 ust. 3 i § 7 ust. 4, wynosi odpowiednio 100 zł dla każdej części szkolenia, a w przypadku egzaminu składającego się z więcej niż dwóch części opłata nie może być wyższa niż 210 zł.”. §

2. Do części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, która odbyła się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246 i Nr 122, poz. 827.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 946 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 945 z 20102010-08-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 944 z 20102010-08-06

  Ustawa z dnia 11 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 943 z 20102010-08-06

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 942 z 20102010-08-06

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 941 z 20102010-08-06

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie"

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1554

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

 • Monitor Polski 1999 nr 28 poz. 437

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 351

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-24 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-23 poz. 1885

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.