Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 955 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-09
Data wydania:2010-07-20
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-08-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 955 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 142                — 11293 —                Poz. 955


955

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu Na podstawie art. 182 ust. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego lub domu, zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”, oraz sposób zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego, wzór wniosku o przyznanie równoważnika pieniężnego, termin jego wypłaty i zwrotu oraz jednostki organizacyjne Służby Więziennej właściwe do wypłaty równoważnika pieniężnego. § 2.

1. Równoważnik pieniężny przyznaje się na wniosek funkcjonariusza.

2. Na pisemne wezwanie organu, o którym mowa w art. 192 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, funkcjonariusz jest obowiązany przedstawić tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w art. 182 ust. 1 tej ustawy.

3. Wzór wniosku o przyznanie równoważnika pieniężnego stanowi załącznik do rozporządzenia. §

3. Wypłaty równoważnika pieniężnego dokonuje w danym roku kalendarzowym jednostka organizacyjna Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pobiera uposażenie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. §

4. Kwota nienależnie pobranego przez funkcjonariusza równoważnika pieniężnego podlega zwrotowi do kasy jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3, w terminie 14 dni od dnia, w którym wydana decyzja o zwrocie nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego stała się ostateczna. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 955 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 961 z 20102010-08-09

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2010 r. sygn. akt SK 21/08

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 960 z 20102010-08-09

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 959 z 20102010-08-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 958 z 20102010-08-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 957 z 20102010-08-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 956 z 20102010-08-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 954 z 20102010-08-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 953 z 20102010-08-09

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 952 z 20102010-08-09

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

 • Dziennik Ustaw Nr 142, poz. 951 z 20102010-08-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

 • Dziennik Ustaw z 1991-10-18 poz. 453

  Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 712

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.