Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 987 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-12
Data wydania:2010-07-30
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-08-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 987 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 147                — 11528 —                Poz. 987


987

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów Na podstawie art. 183 ust. 9 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Funkcjonariusz Służby Więziennej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, składa do kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której pełni służbę, wniosek o zwrot kosztów dojazdu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ubiega się o zwrot kosztów dojazdu.

2. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu.

3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub niekompletnych dokumentów wzywa się funkcjonariusza do usunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie nieprzekraczającym 7 dni.

4. Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 2.

1. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu w przypadku:

1) dojazdu do miejscowości pełnienia służby koleją lub autobusem na podstawie miesięcznego biletu imiennego — jest oświadczenie funkcjonariusza określające wysokość ceny miesięcznego biletu imiennego albo kserokopia wykupionego miesięcznego biletu imiennego;

2) dojazdu do miejscowości pełnienia służby koleją lub autobusem na podstawie biletów jednorazowych — jest oświadczenie funkcjonariusza określające wysokość ceny biletu jednorazowego i o poniesionych łącznie kosztach dojazdu albo kserokopie biletów jednorazowych oraz potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o zwrot kosztów dojazdu, zwany dalej „wykazem dni pełnienia służby”;

3) dojazdu do miejscowości pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym — jest oświadczenie funkcjonariusza określające wysokość ceny kolejowego biletu jednorazowego, o którym mowa w art. 183 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, i o poniesionych łącznie kosztach dojazdu oraz wykaz dni pełnienia służby;

4) dojazdu do miejscowości pełnienia służby pojazdem służbowym — wykaz dni pełnienia służby.

2. Wzór wykazu dni pełnienia służby określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 987 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 989 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 988 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 986 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 985 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 984 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 983 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1210

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-01 poz. 501

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1046

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-17 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1414

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.