Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 988 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-12
Data wydania:2010-07-30
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-08-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 988 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 147                — 11532 —                Poz. 988


988

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie Na podstawie art. 208 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Rozporządzenie określa rodzaje zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, wysokość tego wynagrodzenia oraz tryb jego wypłacania, sposób obliczania wynagrodzenia oraz termin jego wypłacania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podstawie wynagrodzenia, należy przez to rozumieć kwotę bazową, której wysokość ustaloną odrębnie dla funkcjonariuszy określa ustawa budżetowa. § 2.

1. Funkcjonariuszowi, któremu zlecono wykonywanie zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych, polegających na opiece nad psem specjalnym lub służbowym, przysługuje miesięcznie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 10 % podstawy wynagrodzenia — proporcjonalnie do liczby dni sprawowanej opieki w miesiącu.

2. W razie sprawowania opieki:

1) nad więcej niż jednym psem specjalnym lub służbowym dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu stanowi wielokrotność stawki określonej w ust. 1;

2) przez kilku funkcjonariuszy nad jednym psem specjalnym lub służbowym dodatkowe wynagrodzenie dzieli się między nich, proporcjonalnie do liczby dni opieki nad psem specjalnym lub służbowym w miesiącu.

3. Dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad psem specjalnym lub służbowym jest wypłacane na wniosek funkcjonariusza, który powinien zawierać:

1) nazwę jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której funkcjonariusz sprawował opiekę nad psem specjalnym lub służbowym;

2) liczbę dni w miesiącu, w których funkcjonariusz wykonywał czynności związane z zapewnieniem psu specjalnemu lub służbowemu opieki;

3) liczbę psów specjalnych lub służbowych, nad którymi funkcjonariusz sprawował opiekę. § 3.

1. Funkcjonariuszowi, któremu zlecono wykonywanie zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych, polegających na pełnieniu funkcji rzecznika dyscyplinarnego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) 4 % podstawy wynagrodzenia z tytułu wyznaczenia na rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego lub uczestniczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w związku z udzielaniem pomocy innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu;

2) 2 % podstawy wynagrodzenia: a) po przyjęciu przez przełożonego postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o zakończeniu czynności dowodowych, b) za zakończone postępowanie dyscyplinarne, c) za uzupełnienie materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym, d) za odtworzenie zaginionej lub zniszczonej w całości albo w części dokumentacji zgromadzonej w aktach postępowania dyscyplinarnego oraz protokołu, e) po sprawdzeniu przesłanek w celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.

2. Dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego jest wypłacane na wniosek funkcjonariusza po wyznaczeniu na rzecznika dyscyplinarnego lub udzieleniu pomocy innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust.

1.

3. Wniosek w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego powinien zawierać określenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której były prowadzone czynności dyscyplinarne, i termin ich realizacji. § 4.

1. Ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia i jego wypłaty dokonuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pobiera uposażenie, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza do kierownika tej jednostki wniosku w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

2. Kwotę dodatkowego wynagrodzenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. §

5. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się za każdy miesiąc, w którym funkcjonariusz wykonywał zlecone zadania wykraczające poza obowiązki służbowe, na podstawie imiennej listy zatwierdzonej przez przełożonego w terminie do 30 dni. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 988 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 989 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 987 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 986 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 985 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 984 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 983 z 20102010-08-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-01 poz. 1295

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-17 poz. 868

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.