Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 998 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-16
Data wydania:2010-08-02
Data wejscia w życie:2010-08-31
Data obowiązywania:2010-08-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 998 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 149                — 11575 —                Poz. 998


998

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) zarządza się, co następuje: §


1. Przy uruchomieniu elektronicznych urządzeń rejestrujących oraz nadajnika upoważniony podmiot dozorujący informuje skazanego o:

1) sposobie działania powierzonego elektronicznego urządzenia rejestrującego, w tym o możliwości wystąpienia zakłóceń w jego działaniu, a także o potrzebie powiadomienia uprawnionego podmiotu dozorującego i sposobie zachowania się skazanego w tych przypadkach;

2) potrzebie i sposobie dbania o powierzone elektroniczne urządzenia rejestrujące i nadajnik, a zwłaszcza ich ochrony przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku;

3) konieczności poddania się czynnościom kontrolnym upoważnionego podmiotu dozorującego, mającym na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania elektronicznych urządzeń rejestrujących oraz nadajnika;

4) rodzaju i sposobach przeprowadzania czynności kontrolnych. § 2.

1. Skazany zgłaszający się do upoważnionego podmiotu dozorującego w celu wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest rejestrowany w trybie art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zwanej dalej „ustawą”, przez upoważniony podmiot dozorujący w dniu faktycznego uruchomienia elektronicznych urządzeń rejestrujących oraz nadajnika.

2. Po zgłoszeniu się skazanego do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego upoważniony podmiot dozorujący ustala jego tożsamość na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz uzyskuje od skazanego dane osobowe i informacje o zmianie tych danych, w tym o miejscu przebywania w wyznaczonym czasie; w przypadku powzięcia w tym zakresie wątpliwości upoważniony podmiot dozorujący zwraca się do Policji o podjęcie czynności mających na celu identyfikację skazanego. §

3. Niezwłocznie po uruchomieniu środków technicznych niezbędnych do wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sądowy kurator zawodowy przeprowadza ze skazanym rozmowę, w której zapoznaje go z prawami i obowiązkami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1—3 i 6, art. 70 i 73 ustawy. Rozmowa ma ponadto na celu ustalenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących współpracy skazanego z sądowym kuratorem zawodowym, zapewniających prawidłowe wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. §

4. W przypadku orzeczenia wobec skazanego zakazu zbliżania się do określonej osoby sądowy kurator zawodowy nawiązuje kontakt z tą osobą, ustalając z nią sposób informowania o naruszeniu przez skazanego zakazu zbliżania się. § 5.

1. Upoważniony podmiot dozorujący informuje sądowego kuratora zawodowego o dokonanych czynnościach związanych z wykonywaniem kary przez umieszczenie danych w systemie teleinformatycznym używanym do wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

2. Upoważniony podmiot dozorujący niezwłocznie przekazuje sądowemu kuratorowi zawodowemu wnioski, skargi i prośby, związane z wykonywaniem kary, przyjęte od skazanego w czasie bezpośrednich kontaktów, zwłaszcza w czasie wykonywania czynności kontrolnych. §

6. Sądowy kurator zawodowy, realizując czynności związane z kontrolą wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, dokonuje oceny zachowania skazanego, uwzględniając w szczególności:

1) przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego;

2) przestrzeganie przez skazanego obowiązków związanych z odbywaną karą;

3) stosunek skazanego do organów uprawnionych do wykonywania orzeczenia. § 7.

1. Czynności podejmowane w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sądowy kurator zawodowy dokumentuje przez zapis danych w systemie teleinformatycznym używanym do wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

2. Za pomocą systemu wymienionego w ust. 1 sądowy kurator zawodowy składa sądowi penitencjarnemu wnioski i zawiadomienia, o których mowa w art. 74 ustawy. §

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. Nr 134, poz. 1108). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 998 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1003 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1002 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1001 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1000 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 999 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 997 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 996 z 20102010-08-16

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-16 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-12 poz. 915

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-07 poz. 893

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 756

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.